Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 54 92.593% 100% 7.407%
2021 64 82.812% 96.364% 14.062%
2020 64 84.375% 94.737% 10.938%
2019 74 93.243% 98.571% 5.405%
2018 66 66.667% 86.275% 22.727%
2017 62 82.258% 91.071% 9.677%
2016 57 92.982% 96.364% 3.509%
2015 72 88.889% 95.522% 6.944%
2014 58 87.931% 91.071% 3.448%
2013 65 92.308% 98.361% 6.154%
2012 65 92.308% 96.774% 4.615%
2011 65 87.692% 87.692% 0%
2010 63 84.127% 88.333% 4.762%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 76
  93%
  100%
  7%
2500261 54
  93%
  100%
  7%
2021 2500260 67
  93%
  98%
  6%
2500261 64
  83%
  96%
  14%
2020 2500260 76
  91%
  100%
  9%
2500261 64
  84%
  95%
  11%
2019 2500260 69
  97%
  100%
  3%
2500261 74
  93%
  99%
  5%
2018 2500260 65
  88%
  98%
  11%
2500261 66
  67%
  86%
  23%
2017 2500260 74
  92%
  96%
  4%
2500261 62
  82%
  91%
  10%
2016 2500260 75
  95%
  99%
  4%
2500261 57
  93%
  96%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 44
  91%
  93%
  2%
2500261 72
  89%
  96%
  7%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 39
  97%
  100%
  3%
2500261 58
  88%
  91%
  3%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500260 47
  89%
  100%
  11%
2500261 65
  92%
  98%
  6%
2012 2500260 48
  90%
  98%
  8%
2500261 65
  92%
  97%
  5%
2011 2500260 37
  84%
  89%
  5%
2500261 65
  88%
  88%
  0%
2010 2500260 65
  95%
  95%
  0%
2500261 63
  84%
  88%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 76 3% 4% 61% 26% 0% 7%
2500261 54 0% 0% 22% 69% 0% 7%
2021 2500260 67 0% 4% 57% 31% 1% 6%
2500261 64 0% 0% 17% 66% 3% 14%
2020 2500260 76 1% 9% 59% 21% 0% 9%
2500261 64 0% 0% 5% 80% 5% 11%
2019 2500260 69 1% 1% 51% 43% 0% 3%
2500261 74 0% 0% 4% 86% 1% 5%
2018 2500260 65 0% 0% 43% 45% 2% 11%
2500261 66 0% 0% 6% 61% 11% 23%
2017 2500260 74 0% 0% 11% 81% 4% 4%
2500261 62 0% 0% 23% 60% 8% 10%
2016 2500260 75 0% 0% 15% 80% 1% 4%
2500261 57 0% 0% 37% 56% 4% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500260 44 0% 0% 30% 61% 7% 2%
2500261 72 0% 0% 46% 43% 4% 7%
4313815 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 2500260 39 0% 0% 36% 62% 0% 3%
2500261 58 2% 0% 17% 69% 9% 3%
4313815 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2013 2500260 47 0% 0% 60% 30% 0% 11%
2500261 65 0% 0% 35% 57% 2% 6%
2012 2500260 48 0% 2% 48% 40% 2% 8%
2500261 65 2% 0% 31% 60% 3% 5%
2011 2500260 37 0% 0% 24% 59% 11% 5%
2500261 65 0% 0% 18% 69% 12% 0%
2010 2500260 65 0% 2% 45% 49% 5% 0%
2500261 63 0% 0% 14% 70% 11% 5%