UAB
Places ofertes
Places ofertes per les universitats del Sistema Universitari Català. Es consideren les places ofertes al principi del procés de la preinscripció de juny.
Nombre de sol·licituds en primera opció
Sol·licituds en primera opció, primera assignació de juny, dels estudis de Grau oferts per la UAB. Dades proporcionades per l'Oficina de Preinscripció Universitària.
Nombre total de sol·licituds Estudi/Centre
Total de sol·licituds, primera assignació de juny, dels estudis de Grau oferts per la UAB. Dades proporcionades per l'Oficina de Preinscripció Universitària.
Estudiants matriculats de nou ingrés
Nombre d'estudiants de nou ingrés que han formalitzat la matrícula en titulacions de Grau dels centres propis de la UAB.
Nota mitjana d'accés dels estudiants matriculats de nou ingrés
Nota d'accés mitjana dels estudiants de nou ingrés que han formalitzat la matrícula en titulacions de Grau dels centres propis de la UAB. Dades per titulació i curs acadèmic
Taxa verifica d’abandonament
relació percentual entre els estudiants d’una cohort d’entrada que sense haver-se graduat, no han estat matriculats ni el curs previst de graduació (n) ni el curs següent (n+1), respecte al conjunt d’estudiants d’aquesta cohort. La taxa només es publica quan es disposa de les dades del curs n+1. És comparable amb la taxa de referència prevista a la memòria de verificació de la titulació.
Taxa verifica d’eficiència
relació percentual entre els crèdits teòrics del pla d’estudis dels que s’havien de matricular el conjunt de graduats d’un curs acadèmic, respecte als crèdits que realment han matriculat aquest conjunt de graduats. La taxa només es publica a partir del curs de la primera promoció de graduats. És comparable amb la taxa de referència prevista a la memòria de verificació de la titulació.
Taxa verifica de graduació
relació percentual entre els estudiants d’una cohort d’entrada que s’han graduat el curs previst de graduació (n) o el curs següent (n+1), respecte al conjunt d’estudiants d’aquesta cohort. La taxa només es publica quan es disposa de les dades del curs n+1. És comparable amb la taxa de referència prevista a la memòria de verificació de la titulació.
Hores impartides de docència en aula (H.I.D.A)
hores de classe impartides pels professors a l'aula.
Total d'estudiants matriculats en la titulació
Nombre total d'estudiants que han formalitzat la matrícula en titulacions de Grau o Màsters oficials dels centres propis de la UAB.
Total d'estudiants matriculats per assignatura i per titulació
Nombre total d'estudiants que han formalitzat la matrícula en titulacions de Grau dels centres propis de la UAB.
Mitjana de crèdits per estudiant matriculat
Mitjana de crèdits matriculats dels estudiants que han formalitzat la matrícula en titulacions de Grau dels centres propis de la UAB.
Mitjana d'edat dels estudiants de nou accés
Mitjana d’edat, en anys, dels estudiants de nou ingrés que han formalitzat la matrícula en titulacions de Grau dels centres propis de la UAB.
Rendiment acadèmic. Resultats acadèmics per assignatura / tots els alumnes
Distribució de notes, estudiants matriculats, taxa de rendiment i taxa d’èxit per assignatura de les titulacions de Grau dels centres propis de la UAB. Es considera només la matrícula ordinària.
Taxa de rendiment
percentatge d’estudiants matriculats a l’assignatura i que l’han superat respecte el total d’estudiants matriculats a l’assignatura.
Taxa d’èxit
percentatge d’estudiants matriculats a l’assignatura i que l’han superat respecte els estudiants matriculats a l’assignatura que s’han presentat a les convocatòries d’examen.
Taxa de rendiment dels estudiants de nou ingrés
Taxa de rendiment i nombre d’estudiants matriculats de nou ingrés de les titulacions de Grau dels centres propis de la UAB. Es considera només la matrícula ordinària i les dades es mostren per curs acadèmic, per centre, per estudi i per sexe. Taxa de rendiment: percentatge de crèdits superats respecte els crèdits matriculats. Dades agregades pels diferents plans d’estudi.
Taxa de rendiment total
Taxa de rendiment i nombre d’estudiants matriculats de les titulacions de Grau dels centres propis de la UAB. Es considera només la matrícula ordinària i les dades es mostren per curs acadèmic, per centre, per estudi i per sexe. Taxa de rendiment: percentatge de crèdits superats respecte els crèdits matriculats. Dades agregades pels diferents plans d’estudi.
Professor ETC
Professor Equivalent a Temps Complet: Nombre de professorat ETC: Un professor equivalent a temps complet, equival a 240 hores any. Per a calcular el professorat equivalent a temps complet, es divideixen les hores impartides en la titulació entre 240 hores = 1 professor ETC.
Alumnes ETC
Alumne Equivalent a Temps Complet . Nombre d'estudiants equivalents a temps complet: El nombre d’estudiants homologats s’obté a partir del nombre total de crèdits matriculats pels estudiants de la titulació i el nombre total de crèdits que teòricament s’haurien d’haver matriculat segons la durada mínima de l’estudi i el nombre de crèdits a cursar per a obtenir la titulació