Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 101 64% 71% 9%
2018 118 60% 75% 19%
2017 115 35% 48% 28%
2016 108 55% 67% 19%
2015 107 40% 54% 26%
2014 109 31% 34% 9%
2013 112 35% 41% 14%
2012 114 32% 55% 43%
2011 115 27% 47% 43%
2010 106 24% 53% 56%
2009 72 44% 78% 43%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 26
  92%
  96%
  4%
2500149 101
  64%
  71%
  9%
2018 7000050 21
  71%
  75%
  5%
2500149 118
  60%
  75%
  19%
2017 2500149 115
  35%
  48%
  28%
2016 2500149 108
  55%
  67%
  19%
2015 2500149 107
  40%
  54%
  26%
2014 2500149 109
  31%
  34%
  9%
2013 2500149 112
  35%
  41%
  14%
2012 2500149 114
  32%
  55%
  43%
2011 2500149 115
  27%
  47%
  43%
2010 2500149 106
  24%
  53%
  56%
2009 2500149 72
  44%
  78%
  43%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 26 12% 0% 23% 58% 4% 4%
2500149 101 2% 0% 5% 56% 27% 9%
2018 7000050 21 19% 0% 10% 43% 24% 5%
2500149 118 2% 0% 8% 47% 20% 19%
2017 2500149 115 3% 0% 4% 27% 37% 28%
2016 2500149 108 0% 0% 8% 46% 27% 19%
2015 2500149 107 2% 0% 3% 36% 34% 26%
2014 2500149 109 1% 1% 2% 28% 60% 9%
2013 2500149 112 0% 0% 3% 32% 51% 14%
2012 2500149 114 1% 0% 8% 23% 25% 43%
2011 2500149 115 1% 0% 6% 20% 30% 43%
2010 2500149 106 0% 0% 8% 16% 21% 56%
2009 2500149 72 1% 4% 3% 36% 13% 43%