Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 78 74% 75% 1%
2018 86 78% 88% 12%
2017 111 63% 83% 24%
2016 93 56% 63% 11%
2015 94 50% 69% 28%
2014 102 44% 75% 41%
2013 115 43% 73% 42%
2012 112 28% 44% 38%
2011 108 26% 42% 39%
2010 106 32% 49% 34%
2009 60 35% 60% 42%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 22
  95%
  95%
  0%
2500149 78
  74%
  75%
  1%
2018 7000050 20
  90%
  100%
  10%
2500149 86
  78%
  88%
  12%
2017 2500149 111
  63%
  83%
  24%
2016 2500149 93
  56%
  63%
  11%
2015 2500149 94
  50%
  69%
  28%
2014 2500149 102
  44%
  75%
  41%
2013 2500149 115
  43%
  73%
  42%
2012 2500149 112
  28%
  44%
  38%
2011 2500149 108
  26%
  42%
  39%
2010 2500149 106
  32%
  49%
  34%
2009 2500149 60
  35%
  60%
  42%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 22 9% 14% 68% 5% 5% 0%
2500149 78 1% 1% 21% 51% 24% 1%
2018 7000050 20 10% 0% 50% 30% 0% 10%
2500149 86 0% 0% 21% 57% 10% 12%
2017 2500149 111 1% 0% 14% 48% 13% 24%
2016 2500149 93 1% 0% 19% 35% 33% 11%
2015 2500149 94 2% 4% 11% 33% 22% 28%
2014 2500149 102 2% 0% 5% 37% 15% 41%
2013 2500149 115 1% 0% 5% 37% 16% 42%
2012 2500149 112 1% 1% 4% 22% 35% 38%
2011 2500149 108 0% 0% 7% 19% 35% 39%
2010 2500149 106 2% 0% 7% 24% 34% 34%
2009 2500149 60 2% 2% 8% 23% 23% 42%