Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 117 90% 94% 4%
2018 84 30% 38% 21%
2017 85 62% 65% 5%
2016 67 31% 38% 18%
2015 49 76% 80% 6%
2014 52 79% 85% 8%
2013 52 62% 70% 12%
2012 52 54% 70% 23%
2011 55 47% 65% 27%
2010 44 41% 51% 20%
2009 36 64% 74% 14%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 23
  100%
  100%
  0%
2500149 117
  90%
  94%
  4%
2018 7000050 22
  77%
  77%
  0%
2500149 84
  30%
  38%
  21%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2017 2500149 85
  62%
  65%
  5%
2016 2500149 67
  31%
  38%
  18%
2015 2500149 49
  76%
  80%
  6%
2014 2500149 52
  79%
  85%
  8%
2013 2500149 52
  62%
  70%
  12%
2012 2500149 52
  54%
  70%
  23%
2011 2500149 55
  47%
  65%
  27%
2010 2500149 44
  41%
  51%
  20%
2009 2500149 36
  64%
  74%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 23 22% 4% 43% 30% 0% 0%
2500149 117 3% 0% 20% 68% 6% 4%
2018 7000050 22 14% 0% 23% 41% 23% 0%
2500149 84 0% 0% 2% 25% 49% 21%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500149 85 0% 0% 6% 56% 33% 5%
2016 2500149 67 0% 0% 6% 25% 51% 18%
2015 2500149 49 4% 2% 12% 57% 18% 6%
2014 2500149 52 0% 0% 4% 75% 13% 8%
2013 2500149 52 2% 4% 8% 48% 27% 12%
2012 2500149 52 0% 2% 2% 50% 23% 23%
2011 2500149 55 0% 0% 9% 38% 25% 27%
2010 2500149 44 0% 0% 14% 27% 39% 20%
2009 2500149 36 3% 6% 17% 39% 22% 14%