Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 58 79% 85% 7%
2018 54 81% 83% 2%
2017 64 91% 92% 2%
2016 58 62% 67% 7%
2015 47 53% 61% 13%
2014 37 51% 59% 14%
2013 30 70% 81% 13%
2012 31 77% 86% 10%
2011 27 85% 96% 11%
2010 24 75% 95% 21%
2009 30 73% 92% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 17
  100%
  100%
  0%
2500149 58
  79%
  85%
  7%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2018 7000050 20
  100%
  100%
  0%
2500149 54
  81%
  83%
  2%
2017 2500149 64
  91%
  92%
  2%
1353 30
  0%
  0%
  0%
2016 2500149 58
  62%
  67%
  7%
2015 2500149 47
  53%
  61%
  13%
2014 2500149 37
  51%
  59%
  14%
2013 2500149 30
  70%
  81%
  13%
2012 2500149 31
  77%
  86%
  10%
2011 2500149 27
  85%
  96%
  11%
2010 2500149 24
  75%
  95%
  21%
2009 2500149 30
  73%
  92%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 17 53% 12% 24% 12% 0% 0%
2500149 58 0% 2% 17% 60% 14% 7%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 7000050 20 35% 35% 10% 20% 0% 0%
2500149 54 0% 4% 15% 63% 17% 2%
2017 2500149 64 2% 5% 13% 72% 8% 2%
1353 30 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500149 58 2% 2% 3% 55% 31% 7%
2015 2500149 47 0% 0% 13% 40% 34% 13%
2014 2500149 37 3% 5% 14% 30% 35% 14%
2013 2500149 30 3% 7% 23% 37% 17% 13%
2012 2500149 31 6% 6% 16% 48% 13% 10%
2011 2500149 27 0% 7% 33% 44% 4% 11%
2010 2500149 24 8% 4% 8% 54% 4% 21%
2009 2500149 30 0% 0% 10% 63% 7% 20%