Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 44 91% 100% 9%
2018 53 81% 96% 15%
2017 41 83% 97% 15%
2016 35 74% 100% 26%
2015 29 79% 100% 21%
2014 24 88% 100% 12%
2013 22 73% 100% 27%
2012 19 89% 100% 11%
2011 24 88% 100% 12%
2010 41 90% 100% 10%
2009 17 76% 100% 24%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 15
  87%
  100%
  13%
2500149 44
  91%
  100%
  9%
2018 7000050 26
  88%
  100%
  12%
2500149 53
  81%
  96%
  15%
2017 2500149 41
  83%
  97%
  15%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2016 2500149 35
  74%
  100%
  26%
2015 2500149 29
  79%
  100%
  21%
2014 2500149 24
  88%
  100%
  12%
2013 2500149 22
  73%
  100%
  27%
2012 2500149 19
  89%
  100%
  11%
2011 2500149 24
  88%
  100%
  12%
2010 2500149 41
  90%
  100%
  10%
2009 2500149 17
  76%
  100%
  24%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 15 27% 47% 13% 0% 0% 13%
2500149 44 0% 27% 52% 11% 0% 9%
2018 7000050 26 8% 62% 15% 4% 0% 12%
2500149 53 6% 15% 45% 15% 4% 15%
2017 2500149 41 2% 17% 41% 22% 2% 15%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500149 35 0% 20% 51% 3% 0% 26%
2015 2500149 29 7% 38% 28% 7% 0% 21%
2014 2500149 24 4% 58% 21% 4% 0% 13%
2013 2500149 22 5% 50% 18% 0% 0% 27%
2012 2500149 19 0% 63% 21% 5% 0% 11%
2011 2500149 24 4% 46% 17% 21% 0% 13%
2010 2500149 41 15% 46% 22% 7% 0% 10%
2009 2500149 17 6% 24% 47% 0% 0% 24%