Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 46 100% 100% 0%
2021 50 82% 85.417% 4%
2020 41 92.683% 97.436% 4.878%
2019 50 88% 93.617% 6%
2018 49 97.959% 100% 2.041%
2017 58 91.379% 100% 8.621%
2016 65 86.154% 94.915% 9.231%
2015 66 84.848% 91.803% 7.576%
2014 65 90.769% 95.161% 4.615%
2013 74 93.243% 97.183% 4.054%
2012 78 92.308% 93.506% 1.282%
2011 64 76.562% 83.051% 7.812%
2010 61 98.361% 98.361% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 46
  100%
  100%
  0%
2500501 17
  82%
  88%
  6%
2021 2500241 50
  82%
  85%
  4%
2500501 17
  88%
  94%
  6%
2020 2500241 41
  93%
  97%
  5%
2500501 25
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500241 50
  88%
  94%
  6%
2500501 9
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500241 49
  98%
  100%
  2%
2500501 24
  92%
  100%
  8%
2017 2500241 58
  91%
  100%
  9%
2500501 27
  93%
  96%
  4%
2016 2500241 65
  86%
  95%
  9%
2500501 21
  95%
  100%
  5%
2015 2500241 66
  85%
  92%
  8%
2500501 24
  88%
  100%
  12%
2014 2500241 65
  91%
  95%
  5%
2500501 26
  96%
  100%
  4%
2013 2500241 74
  93%
  97%
  4%
2500501 15
  93%
  100%
  7%
2012 2500241 78
  92%
  94%
  1%
2500501 15
  93%
  100%
  7%
2011 2500241 64
  77%
  83%
  8%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2010 2500241 61
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 46 2% 0% 26% 72% 0% 0%
2500501 17 0% 0% 47% 35% 12% 6%
2021 2500241 50 0% 4% 30% 48% 14% 4%
2500501 17 12% 6% 35% 35% 6% 6%
2020 2500241 41 0% 0% 39% 54% 2% 5%
2500501 25 4% 0% 80% 12% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500241 50 2% 2% 16% 68% 6% 6%
2500501 9 0% 33% 56% 11% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500241 49 4% 10% 39% 45% 0% 2%
2500501 24 0% 8% 58% 25% 0% 8%
2017 2500241 58 0% 5% 38% 48% 0% 9%
2500501 27 11% 4% 48% 30% 4% 4%
2016 2500241 65 0% 12% 32% 42% 5% 9%
2500501 21 5% 19% 43% 29% 0% 5%
2015 2500241 66 2% 5% 33% 45% 8% 8%
2500501 24 4% 0% 17% 67% 0% 13%
2014 2500241 65 3% 2% 38% 48% 5% 5%
2500501 26 4% 12% 69% 12% 0% 4%
2013 2500241 74 4% 1% 36% 51% 3% 4%
2500501 15 0% 13% 67% 13% 0% 7%
2012 2500241 78 0% 5% 23% 64% 6% 1%
2500501 15 7% 13% 47% 27% 0% 7%
2011 2500241 64 3% 0% 22% 52% 16% 8%
2500501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2010 2500241 61 3% 8% 82% 5% 2% 0%