Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 100% 100% 0%
2021 8 100% 100% 0%
2020 15 93.333% 93.333% 0%
2019 23 100% 100% 0%
2018 28 82.143% 95.833% 14.286%
2017 38 100% 100% 0%
2016 25 100% 100% 0%
2015 39 100% 100% 0%
2014 12 100% 100% 0%
2013 36 100% 100% 0%
2012 42 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 19
  100%
  100%
  0%
2500261 22
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500260 8
  100%
  100%
  0%
2500261 25
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500260 15
  93%
  93%
  0%
2500261 26
  96%
  96%
  0%
2019 2500260 23
  100%
  100%
  0%
2500261 22
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 28
  82%
  96%
  14%
2500261 34
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500260 38
  100%
  100%
  0%
2500261 51
  98%
  100%
  2%
2016 2500260 25
  100%
  100%
  0%
2500261 42
  95%
  100%
  5%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 39
  100%
  100%
  0%
2500261 41
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 12
  100%
  100%
  0%
2500261 36
  97%
  100%
  3%
2013 2500260 36
  100%
  100%
  0%
2500261 44
  98%
  98%
  0%
2012 2500260 42
  100%
  100%
  0%
2500261 40
  98%
  98%
  0%
2011 2500261 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 19 5% 0% 74% 21% 0% 0%
2500261 22 0% 5% 50% 45% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500260 8 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2500261 25 8% 0% 72% 20% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500260 15 0% 0% 53% 33% 7% 0%
2500261 26 0% 4% 42% 50% 4% 0%
2019 2500260 23 0% 4% 22% 74% 0% 0%
2500261 22 0% 0% 45% 45% 0% 5%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500260 28 0% 0% 39% 43% 4% 14%
2500261 34 3% 6% 26% 65% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2017 2500260 38 0% 3% 50% 47% 0% 0%
2500261 51 0% 0% 47% 51% 0% 2%
2016 2500260 25 4% 0% 56% 40% 0% 0%
2500261 42 0% 19% 48% 29% 0% 5%
1353 96 0% 0% 17% 83% 0% 0%
2015 2500260 39 0% 3% 41% 56% 0% 0%
2500261 41 2% 2% 85% 10% 0% 0%
2014 2500260 12 0% 8% 83% 8% 0% 0%
2500261 36 0% 6% 78% 14% 0% 3%
2013 2500260 36 6% 19% 72% 3% 0% 0%
2500261 44 0% 0% 57% 41% 2% 0%
2012 2500260 42 2% 24% 71% 2% 0% 0%
2500261 40 0% 0% 63% 35% 3% 0%
2011 2500261 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%