Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 78 92.308% 96% 3.846%
2021 69 85.507% 93.651% 8.696%
2020 79 87.342% 97.183% 10.127%
2019 72 91.667% 91.667% 0%
2018 74 86.486% 91.429% 5.405%
2017 71 73.239% 77.612% 5.634%
2016 73 89.041% 95.588% 6.849%
2015 83 89.157% 92.5% 3.614%
2014 87 91.954% 94.118% 2.299%
2013 83 87.952% 97.333% 9.639%
2012 66 95.455% 98.438% 3.03%
2011 63 93.651% 100% 6.349%
2010 64 95.312% 98.387% 3.125%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 78
  92%
  96%
  4%
2500261 53
  91%
  98%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500260 69
  86%
  94%
  9%
2500261 59
  86%
  93%
  7%
2020 2500260 79
  87%
  97%
  10%
2500261 68
  87%
  91%
  4%
2019 2500260 72
  92%
  92%
  0%
2500261 68
  87%
  91%
  4%
4313815 2
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 74
  86%
  91%
  5%
2500261 68
  68%
  82%
  18%
2017 2500260 71
  73%
  78%
  6%
2500261 63
  84%
  91%
  8%
2016 2500260 73
  89%
  96%
  7%
2500261 71
  93%
  97%
  4%
4313815 2
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 83
  89%
  92%
  4%
2500261 77
  82%
  86%
  5%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 87
  92%
  94%
  2%
2500261 67
  93%
  97%
  4%
2013 2500260 83
  88%
  97%
  10%
2500261 62
  84%
  93%
  10%
2012 2500260 66
  95%
  98%
  3%
2500261 64
  97%
  98%
  2%
2011 2500260 63
  94%
  100%
  6%
2500261 64
  100%
  100%
  0%
2010 2500260 64
  95%
  98%
  3%
2500261 67
  90%
  94%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 78 0% 4% 19% 69% 4% 4%
2500261 53 6% 0% 53% 32% 2% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500260 69 0% 0% 32% 54% 6% 9%
2500261 59 0% 3% 69% 14% 7% 7%
2020 2500260 79 0% 3% 24% 61% 3% 10%
2500261 68 1% 4% 49% 32% 9% 4%
2019 2500260 72 0% 0% 33% 58% 8% 0%
2500261 68 0% 1% 69% 16% 9% 4%
4313815 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500260 74 0% 1% 42% 43% 8% 5%
2500261 68 0% 0% 28% 40% 15% 18%
2017 2500260 71 1% 0% 20% 52% 21% 6%
2500261 63 2% 2% 57% 24% 8% 8%
2016 2500260 73 0% 0% 27% 62% 4% 7%
2500261 71 3% 6% 65% 20% 3% 4%
4313815 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500260 83 0% 0% 24% 65% 7% 4%
2500261 77 0% 0% 35% 47% 13% 5%
4313815 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 2500260 87 0% 0% 23% 69% 6% 2%
2500261 67 3% 7% 46% 36% 3% 4%
2013 2500260 83 0% 1% 37% 49% 2% 10%
2500261 62 2% 2% 27% 53% 6% 10%
2012 2500260 66 0% 0% 77% 18% 2% 3%
2500261 64 2% 5% 70% 20% 2% 2%
2011 2500260 63 5% 0% 83% 6% 0% 6%
2500261 64 0% 0% 91% 9% 0% 0%
2010 2500260 64 2% 2% 45% 47% 2% 3%
2500261 67 0% 0% 28% 61% 6% 4%