Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 100% 100% 0%
2021 10 90% 100% 10%
2020 8 87.5% 100% 12.5%
2019 3 100% 100% 0%
2018 14 100% 100% 0%
2017 8 100% 100% 0%
2016 25 96% 100% 4%
2015 25 100% 100% 0%
2014 28 100% 100% 0%
2013 3 100% 100% 0%
2012 16 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 16
  100%
  100%
  0%
2500261 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500260 10
  90%
  100%
  10%
2500261 25
  100%
  100%
  0%
2020 2500260 8
  88%
  100%
  12%
2500261 19
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 3
  100%
  100%
  0%
2500261 27
  85%
  88%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 14
  100%
  100%
  0%
2500261 25
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 1
  0%
  0%
  100%
2500260 8
  100%
  100%
  0%
2500261 29
  97%
  100%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500260 25
  96%
  100%
  4%
2500261 31
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 25
  100%
  100%
  0%
2500261 20
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 28
  100%
  100%
  0%
2500261 15
  100%
  100%
  0%
2013 2500260 3
  100%
  100%
  0%
2500261 38
  100%
  100%
  0%
2012 2500260 16
  100%
  100%
  0%
2500261 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 16 0% 0% 94% 6% 0% 0%
2500261 19 5% 5% 79% 11% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500260 10 0% 0% 70% 20% 0% 10%
2500261 25 0% 0% 84% 16% 0% 0%
2020 2500260 8 0% 0% 63% 25% 0% 13%
2500261 19 0% 0% 89% 11% 0% 0%
2019 2500260 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500261 27 0% 0% 19% 67% 11% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500260 14 0% 0% 57% 43% 0% 0%
2500261 25 0% 0% 52% 48% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500798 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500260 8 0% 0% 88% 13% 0% 0%
2500261 29 0% 0% 79% 17% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500260 25 0% 4% 52% 40% 0% 4%
2500261 31 0% 3% 68% 29% 0% 0%
2015 2500260 25 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2500261 20 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2014 2500260 28 0% 4% 71% 25% 0% 0%
2500261 15 0% 7% 80% 13% 0% 0%
2013 2500260 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2500261 38 0% 0% 71% 29% 0% 0%
2012 2500260 16 0% 6% 88% 6% 0% 0%
2500261 32 0% 0% 59% 41% 0% 0%