Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2020 1 0% 0% 100%
2018 2 50% 50% 0%
2017 1 0% 0% 100%
2016 1 100% 100% 0%
2015 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500250 15
  93%
  93%
  0%
2021 2500241 2
  50%
  100%
  50%
2500250 20
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2500250 12
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 10
  100%
  100%
  0%
2500890 2
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 2
  50%
  50%
  0%
2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500250 29
  100%
  100%
  0%
2500251 1
  100%
  100%
  0%
2500890 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2500241 5
  80%
  80%
  0%
2500250 20
  95%
  100%
  5%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500250 18
  89%
  100%
  11%
2500890 4
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 3
  100%
  100%
  0%
2500250 35
  97%
  100%
  3%
2500890 2
  100%
  100%
  0%
2014 2500241 2
  100%
  100%
  0%
2500250 22
  91%
  100%
  9%
2013 2500250 15
  93%
  93%
  0%
2012 2500250 40
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500250 15 0% 0% 60% 33% 7% 0%
2021 2500241 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2500250 20 5% 5% 90% 0% 0% 0%
2020 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500250 12 0% 0% 92% 8% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500250 10 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2500890 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2018 2500256 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500250 29 0% 0% 79% 21% 0% 0%
2500251 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500890 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500241 5 0% 0% 20% 60% 20% 0%
2500250 20 0% 0% 50% 45% 0% 5%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2016 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500250 18 6% 0% 78% 6% 0% 11%
2500890 4 0% 25% 75% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500241 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500250 35 0% 0% 74% 23% 0% 3%
2500890 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2014 2500241 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500250 22 0% 5% 41% 45% 0% 9%
2013 2500250 15 0% 0% 47% 47% 7% 0%
2012 2500250 40 3% 0% 60% 38% 0% 0%