Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 104 94% 98% 4%
2020 93 97% 98% 1%
2019 90 98% 99% 1%
2018 96 98% 100% 2%
2017 95 98% 100% 2%
2016 85 99% 100% 1%
2015 99 99% 99% 0%
2014 97 99% 100% 1%
2013 147 98% 98% 0%
2012 102 97% 100% 3%
2011 95 96% 100% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000501 14
  93%
  93%
  0%
2500258 104
  94%
  98%
  4%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2020 7000501 15
  93%
  100%
  7%
2500258 93
  97%
  98%
  1%
2019 7000501 25
  100%
  100%
  0%
2500258 90
  98%
  99%
  1%
2018 7000501 10
  100%
  100%
  0%
2500258 96
  98%
  100%
  2%
2017 2500258 95
  98%
  100%
  2%
2016 2500258 85
  99%
  100%
  1%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500258 99
  99%
  99%
  0%
2014 2500258 97
  99%
  100%
  1%
2013 2500258 147
  98%
  98%
  0%
2012 2500258 102
  97%
  100%
  3%
2011 2500258 95
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000501 14 0% 0% 57% 36% 7% 0%
2500258 104 3% 0% 41% 50% 2% 4%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 7000501 15 20% 13% 60% 0% 0% 7%
2500258 93 2% 1% 55% 39% 2% 1%
2019 7000501 25 12% 0% 60% 28% 0% 0%
2500258 90 1% 1% 42% 53% 1% 1%
2018 7000501 10 0% 10% 60% 30% 0% 0%
2500258 96 4% 17% 35% 42% 0% 2%
2017 2500258 95 3% 15% 55% 25% 0% 2%
2016 2500258 85 2% 7% 59% 31% 0% 1%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500258 99 4% 9% 38% 47% 1% 0%
2014 2500258 97 2% 7% 49% 40% 0% 1%
2013 2500258 147 3% 14% 60% 21% 2% 0%
2012 2500258 102 5% 10% 66% 17% 0% 3%
2011 2500258 95 3% 15% 52% 26% 0% 4%