Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 129 81% 93% 13%
2020 135 85% 97% 12%
2019 125 86% 96% 10%
2018 126 83% 97% 14%
2017 143 80% 94% 15%
2016 147 65% 72% 9%
2015 142 70% 80% 13%
2014 125 76% 87% 13%
2013 137 86% 93% 7%
2012 160 79% 95% 18%
2011 203 76% 86% 12%
2010 197 63% 72% 12%
2009 159 59% 72% 18%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500258 129
  81%
  93%
  13%
2020 2500258 135
  85%
  97%
  12%
2019 2500258 125
  86%
  96%
  10%
2018 2500258 126
  83%
  97%
  14%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500258 143
  80%
  94%
  15%
1355 13
  0%
  0%
  100%
2016 2500258 147
  65%
  72%
  9%
2015 2500258 142
  70%
  80%
  13%
2014 2500258 125
  76%
  87%
  13%
2013 2500258 137
  86%
  93%
  7%
2012 2500258 160
  79%
  95%
  18%
2011 2500258 203
  76%
  86%
  12%
2010 2500258 197
  63%
  72%
  12%
2009 2500258 159
  59%
  72%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500258 129 0% 0% 20% 60% 6% 13%
2020 2500258 135 1% 1% 42% 41% 3% 12%
2019 2500258 125 0% 1% 64% 22% 4% 10%
2018 2500258 126 0% 2% 27% 54% 2% 14%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500258 143 2% 3% 29% 45% 5% 15%
1355 13 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500258 147 0% 0% 16% 50% 26% 9%
2015 2500258 142 1% 1% 26% 42% 18% 13%
2014 2500258 125 2% 2% 38% 34% 11% 13%
2013 2500258 137 0% 1% 39% 45% 7% 7%
2012 2500258 160 0% 0% 21% 58% 4% 18%
2011 2500258 203 0% 0% 8% 67% 12% 12%
2010 2500258 197 1% 0% 13% 50% 24% 12%
2009 2500258 159 0% 0% 11% 48% 23% 18%