Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 143 76% 89% 15%
2020 144 73% 86% 15%
2019 150 83% 96% 14%
2018 161 63% 78% 19%
2017 202 63% 68% 6%
2016 201 41% 59% 30%
2015 190 43% 56% 23%
2014 187 50% 57% 13%
2013 197 55% 69% 20%
2012 245 54% 67% 20%
2011 285 47% 60% 21%
2010 224 32% 47% 33%
2009 168 46% 64% 27%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000501 23
  96%
  100%
  4%
2500258 143
  76%
  89%
  15%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2020 7000501 20
  75%
  79%
  5%
2500258 144
  73%
  86%
  15%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2019 7000501 23
  96%
  100%
  4%
2500258 150
  83%
  96%
  14%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 7000501 23
  65%
  100%
  35%
2500258 161
  63%
  78%
  19%
2017 2500258 202
  63%
  68%
  6%
2016 2500258 201
  41%
  59%
  30%
2015 2500258 190
  43%
  56%
  23%
2014 2500258 187
  50%
  57%
  13%
2013 2500258 197
  55%
  69%
  20%
2012 2500258 245
  54%
  67%
  20%
2011 2500258 285
  47%
  60%
  21%
2010 2500258 224
  32%
  47%
  33%
2009 2500258 168
  46%
  64%
  27%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000501 23 17% 9% 57% 13% 0% 4%
2500258 143 3% 3% 32% 37% 10% 15%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 7000501 20 0% 5% 25% 45% 20% 5%
2500258 144 1% 2% 17% 53% 12% 15%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 7000501 23 0% 22% 48% 26% 0% 4%
2500258 150 2% 1% 33% 46% 3% 14%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000501 23 4% 0% 22% 39% 0% 35%
2500258 161 0% 1% 16% 45% 18% 19%
2017 2500258 202 0% 0% 8% 54% 30% 6%
2016 2500258 201 0% 0% 7% 33% 29% 30%
2015 2500258 190 0% 1% 5% 37% 34% 23%
2014 2500258 187 1% 0% 9% 41% 37% 13%
2013 2500258 197 0% 0% 9% 46% 25% 20%
2012 2500258 245 1% 1% 9% 43% 27% 20%
2011 2500258 285 1% 2% 10% 34% 32% 21%
2010 2500258 224 1% 4% 8% 19% 36% 33%
2009 2500258 168 2% 4% 11% 30% 26% 27%