Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 130 78% 81% 3%
2020 136 85% 89% 5%
2019 122 86% 94% 8%
2018 118 92% 92% 1%
2017 125 89% 95% 6%
2016 131 90% 93% 3%
2015 149 92% 94% 3%
2014 153 78% 79% 1%
2013 167 75% 76% 2%
2012 177 66% 68% 3%
2011 191 69% 71% 4%
2010 163 69% 77% 10%
2009 168 86% 94% 8%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500258 130
  78%
  81%
  3%
2020 2500258 136
  85%
  89%
  5%
2019 2500258 122
  86%
  94%
  8%
2018 2500258 118
  92%
  92%
  1%
2017 2500258 125
  89%
  95%
  6%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500258 131
  90%
  93%
  3%
2015 2500258 149
  92%
  94%
  3%
2014 2500258 153
  78%
  79%
  1%
2013 2500258 167
  75%
  76%
  2%
2012 2500258 177
  66%
  68%
  3%
2011 2500258 191
  69%
  71%
  4%
2010 2500258 163
  69%
  77%
  10%
2009 2500258 168
  86%
  94%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500258 130 0% 2% 14% 62% 18% 3%
2020 2500258 136 2% 10% 43% 30% 10% 5%
2019 2500258 122 2% 3% 46% 35% 6% 8%
2018 2500258 118 3% 7% 46% 36% 8% 1%
2017 2500258 125 2% 4% 48% 34% 5% 6%
1353 15 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 2500258 131 4% 8% 44% 34% 7% 3%
2015 2500258 149 1% 5% 42% 44% 5% 3%
2014 2500258 153 3% 3% 31% 41% 21% 1%
2013 2500258 167 1% 2% 37% 34% 23% 2%
2012 2500258 177 1% 2% 25% 38% 31% 3%
2011 2500258 191 1% 3% 23% 42% 28% 4%
2010 2500258 163 1% 4% 26% 39% 21% 10%
2009 2500258 168 2% 5% 28% 51% 6% 8%