Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 121 97% 98% 2%
2020 116 88% 90% 3%
2019 106 87% 91% 5%
2018 109 90% 92% 3%
2017 122 85% 90% 6%
2016 123 76% 80% 6%
2015 113 75% 75% 0%
2014 133 83% 89% 7%
2013 129 74% 79% 5%
2012 196 85% 90% 5%
2011 125 65% 70% 8%
2010 121 79% 83% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000501 17
  94%
  94%
  0%
2500258 121
  97%
  98%
  2%
2020 7000501 22
  95%
  95%
  0%
2500258 116
  88%
  90%
  3%
2019 7000501 16
  94%
  100%
  6%
2500258 106
  87%
  91%
  5%
2018 7000501 18
  94%
  94%
  0%
2500258 109
  90%
  92%
  3%
2017 2500258 122
  85%
  90%
  6%
2016 2500258 123
  76%
  80%
  6%
2015 2500258 113
  75%
  75%
  0%
2014 2500258 133
  83%
  89%
  7%
2013 2500258 129
  74%
  79%
  5%
2012 2500258 196
  85%
  90%
  5%
2011 2500258 125
  65%
  70%
  8%
2010 2500258 121
  79%
  83%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000501 17 6% 18% 29% 41% 6% 0%
2500258 121 5% 13% 45% 33% 2% 2%
2020 7000501 22 18% 14% 36% 27% 5% 0%
2500258 116 2% 5% 33% 48% 9% 3%
2019 7000501 16 6% 6% 44% 38% 0% 6%
2500258 106 1% 6% 25% 55% 8% 5%
2018 7000501 18 17% 11% 28% 39% 6% 0%
2500258 109 3% 2% 24% 61% 7% 3%
2017 2500258 122 2% 4% 30% 50% 9% 6%
2016 2500258 123 2% 8% 20% 46% 19% 6%
2015 2500258 113 4% 3% 19% 50% 25% 0%
2014 2500258 133 4% 5% 24% 50% 11% 7%
2013 2500258 129 1% 2% 23% 48% 20% 5%
2012 2500258 196 1% 8% 36% 40% 10% 5%
2011 2500258 125 2% 4% 14% 46% 27% 8%
2010 2500258 121 2% 2% 26% 49% 16% 6%