Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 119 85% 89% 4%
2020 135 81% 84% 4%
2019 144 69% 74% 6%
2018 119 57% 65% 13%
2017 115 69% 73% 6%
2016 116 80% 85% 6%
2015 118 70% 78% 10%
2014 145 82% 88% 7%
2013 161 80% 84% 5%
2012 121 74% 85% 12%
2011 95 72% 80% 11%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000501 16
  88%
  93%
  6%
2500258 119
  85%
  89%
  4%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2020 7000501 21
  95%
  100%
  5%
2500258 135
  81%
  84%
  4%
2019 7000501 22
  91%
  91%
  0%
2500258 144
  69%
  74%
  6%
2018 7000501 12
  83%
  83%
  0%
2500258 119
  57%
  65%
  13%
2017 2500258 115
  69%
  73%
  6%
2016 2500258 116
  80%
  85%
  6%
2015 2500258 118
  70%
  78%
  10%
2014 2500258 145
  82%
  88%
  7%
2013 2500258 161
  80%
  84%
  5%
2012 2500258 121
  74%
  85%
  12%
2011 2500258 95
  72%
  80%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000501 16 0% 0% 25% 63% 6% 6%
2500258 119 1% 1% 18% 63% 11% 4%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 7000501 21 0% 0% 48% 48% 0% 5%
2500258 135 1% 0% 20% 59% 15% 4%
2019 7000501 22 0% 0% 27% 64% 9% 0%
2500258 144 0% 0% 16% 52% 24% 6%
2018 7000501 12 0% 0% 8% 75% 17% 0%
2500258 119 0% 1% 12% 45% 30% 13%
2017 2500258 115 1% 2% 18% 47% 25% 6%
2016 2500258 116 0% 3% 17% 59% 14% 6%
2015 2500258 118 2% 3% 18% 47% 19% 10%
2014 2500258 145 1% 2% 19% 60% 11% 7%
2013 2500258 161 0% 1% 29% 50% 16% 5%
2012 2500258 121 0% 2% 38% 35% 13% 12%
2011 2500258 95 0% 3% 22% 46% 18% 11%