Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 69 79.71% 100% 20.29%
2021 87 80.46% 100% 19.54%
2020 77 87.013% 100% 12.987%
2019 70 92.857% 98.485% 5.714%
2018 76 82.895% 95.455% 13.158%
2017 86 83.721% 100% 16.279%
2016 67 76.119% 100% 23.881%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 17
  88%
  100%
  12%
7000498 13
  100%
  100%
  0%
2500262 69
  80%
  100%
  20%
2021 7000498 9
  89%
  100%
  11%
2500262 87
  80%
  100%
  20%
2020 7000498 18
  89%
  100%
  11%
2500262 77
  87%
  100%
  13%
2019 7000498 11
  82%
  100%
  18%
2500262 70
  93%
  98%
  6%
2018 7000498 3
  100%
  100%
  0%
2500262 76
  83%
  95%
  13%
2017 2500262 86
  84%
  100%
  16%
2016 2500262 67
  76%
  100%
  24%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 17 12% 41% 35% 0% 0% 12%
7000498 13 0% 23% 77% 0% 0% 0%
2500262 69 0% 12% 54% 14% 0% 20%
2021 7000498 9 11% 33% 44% 0% 0% 11%
2500262 87 6% 9% 61% 5% 0% 20%
2020 7000498 18 11% 6% 72% 0% 0% 11%
2500262 77 5% 3% 65% 14% 0% 13%
2019 7000498 11 9% 0% 64% 9% 0% 18%
2500262 70 13% 0% 67% 13% 1% 6%
2018 7000498 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 76 7% 3% 54% 20% 4% 13%
2017 2500262 86 7% 7% 56% 14% 0% 16%
2016 2500262 67 3% 4% 46% 22% 0% 24%