Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 8 87.5% 87.5% 0%
2021 9 88.889% 88.889% 0%
2020 2 100% 100% 0%
2019 2 100% 100% 0%
2018 3 100% 100% 0%
2017 9 88.889% 100% 11.111%
2016 6 83.333% 83.333% 0%
2015 10 90% 90% 0%
2014 2 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 12
  83%
  83%
  0%
2500501 8
  88%
  88%
  0%
2021 2500241 15
  80%
  80%
  0%
2500501 9
  89%
  89%
  0%
2020 2500241 13
  85%
  100%
  15%
2500501 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500241 13
  100%
  100%
  0%
2500501 2
  100%
  100%
  0%
2018 2500241 10
  100%
  100%
  0%
2500501 3
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 14
  93%
  100%
  7%
2500501 9
  89%
  100%
  11%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2016 2500241 13
  92%
  92%
  0%
2500501 6
  83%
  83%
  0%
2015 2500241 9
  67%
  100%
  33%
2500501 10
  90%
  90%
  0%
2014 2500241 18
  78%
  93%
  17%
2500501 2
  100%
  100%
  0%
2013 2500241 31
  74%
  79%
  6%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500241 21
  86%
  90%
  5%
2011 2500241 27
  93%
  96%
  4%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 12 0% 0% 25% 58% 17% 0%
2500501 8 0% 0% 25% 63% 13% 0%
2021 2500241 15 7% 0% 20% 53% 20% 0%
2500501 9 11% 11% 22% 44% 11% 0%
2020 2500241 13 8% 0% 8% 69% 0% 15%
2500501 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500241 13 8% 8% 69% 15% 0% 0%
2500501 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500241 10 10% 10% 40% 40% 0% 0%
2500501 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500241 14 7% 0% 50% 29% 0% 7%
2500501 9 0% 0% 33% 56% 0% 11%
1353 48 0% 0% 33% 0% 0% 67%
2016 2500241 13 8% 23% 23% 38% 8% 0%
2500501 6 0% 0% 17% 67% 17% 0%
2015 2500241 9 11% 0% 33% 22% 0% 33%
2500501 10 0% 10% 50% 30% 10% 0%
2014 2500241 18 0% 11% 33% 33% 6% 17%
2500501 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2013 2500241 31 0% 0% 13% 61% 19% 6%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500241 21 0% 10% 33% 43% 10% 5%
2011 2500241 27 7% 7% 19% 59% 4% 4%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%