Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 17 82.353% 87.5% 5.882%
2021 17 88.235% 93.75% 5.882%
2020 25 96% 100% 4%
2019 9 100% 100% 0%
2018 24 91.667% 100% 8.333%
2017 27 92.593% 96.154% 3.704%
2016 21 95.238% 100% 4.762%
2015 24 87.5% 100% 12.5%
2014 26 96.154% 100% 3.846%
2013 15 93.333% 100% 6.667%
2012 15 93.333% 100% 6.667%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 46
  100%
  100%
  0%
2500501 17
  82%
  88%
  6%
2021 2500241 50
  82%
  85%
  4%
2500501 17
  88%
  94%
  6%
2020 2500241 41
  93%
  97%
  5%
2500501 25
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500241 50
  88%
  94%
  6%
2500501 9
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500241 49
  98%
  100%
  2%
2500501 24
  92%
  100%
  8%
2017 2500241 58
  91%
  100%
  9%
2500501 27
  93%
  96%
  4%
2016 2500241 65
  86%
  95%
  9%
2500501 21
  95%
  100%
  5%
2015 2500241 66
  85%
  92%
  8%
2500501 24
  88%
  100%
  12%
2014 2500241 65
  91%
  95%
  5%
2500501 26
  96%
  100%
  4%
2013 2500241 74
  93%
  97%
  4%
2500501 15
  93%
  100%
  7%
2012 2500241 78
  92%
  94%
  1%
2500501 15
  93%
  100%
  7%
2011 2500241 64
  77%
  83%
  8%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2010 2500241 61
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 46 2% 0% 26% 72% 0% 0%
2500501 17 0% 0% 47% 35% 12% 6%
2021 2500241 50 0% 4% 30% 48% 14% 4%
2500501 17 12% 6% 35% 35% 6% 6%
2020 2500241 41 0% 0% 39% 54% 2% 5%
2500501 25 4% 0% 80% 12% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500241 50 2% 2% 16% 68% 6% 6%
2500501 9 0% 33% 56% 11% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500241 49 4% 10% 39% 45% 0% 2%
2500501 24 0% 8% 58% 25% 0% 8%
2017 2500241 58 0% 5% 38% 48% 0% 9%
2500501 27 11% 4% 48% 30% 4% 4%
2016 2500241 65 0% 12% 32% 42% 5% 9%
2500501 21 5% 19% 43% 29% 0% 5%
2015 2500241 66 2% 5% 33% 45% 8% 8%
2500501 24 4% 0% 17% 67% 0% 13%
2014 2500241 65 3% 2% 38% 48% 5% 5%
2500501 26 4% 12% 69% 12% 0% 4%
2013 2500241 74 4% 1% 36% 51% 3% 4%
2500501 15 0% 13% 67% 13% 0% 7%
2012 2500241 78 0% 5% 23% 64% 6% 1%
2500501 15 7% 13% 47% 27% 0% 7%
2011 2500241 64 3% 0% 22% 52% 16% 8%
2500501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2010 2500241 61 3% 8% 82% 5% 2% 0%