Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 94.118% 100% 5.882%
2021 12 83.333% 100% 16.667%
2020 14 100% 100% 0%
2018 16 81.25% 86.667% 6.25%
2016 10 100% 100% 0%
2015 10 90% 90% 0%
2014 25 96% 96% 0%
2013 16 100% 100% 0%
2012 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 17
  94%
  100%
  6%
2502445 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501925 12
  83%
  100%
  17%
2502445 3
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 14
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 16
  81%
  87%
  6%
2502445 1
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 10
  100%
  100%
  0%
2502445 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2501925 10
  90%
  90%
  0%
2502445 2
  100%
  100%
  0%
2014 2501925 25
  96%
  96%
  0%
2013 2501925 16
  100%
  100%
  0%
2012 2501925 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 17 6% 12% 71% 6% 0% 6%
2502445 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501925 12 8% 17% 50% 8% 0% 17%
2502445 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501925 14 7% 7% 50% 36% 0% 0%
2018 2501925 16 6% 0% 38% 38% 13% 6%
2502445 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501925 10 10% 10% 70% 10% 0% 0%
2502445 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2501925 10 10% 10% 60% 10% 10% 0%
2502445 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2501925 25 0% 4% 52% 40% 4% 0%
2013 2501925 16 6% 6% 81% 6% 0% 0%
2012 2501925 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%