Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 42 95.238% 97.561% 2.381%
2021 47 95.745% 100% 4.255%
2020 42 100% 100% 0%
2019 45 93.333% 100% 6.667%
2018 44 95.455% 97.674% 2.273%
2017 47 95.745% 95.745% 0%
2016 34 100% 100% 0%
2015 35 97.143% 100% 2.857%
2014 49 100% 100% 0%
2013 38 94.737% 97.297% 2.632%
2012 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 42
  95%
  98%
  2%
2502445 4
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2501925 47
  96%
  100%
  4%
2502445 3
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 42
  100%
  100%
  0%
2019 2501925 45
  93%
  100%
  7%
2502445 4
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 44
  95%
  98%
  2%
2502445 2
  100%
  100%
  0%
2017 2501925 47
  96%
  96%
  0%
2502445 4
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2016 2501925 34
  100%
  100%
  0%
2502445 6
  67%
  80%
  17%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2015 2501925 35
  97%
  100%
  3%
2502445 6
  100%
  100%
  0%
2014 2501925 49
  100%
  100%
  0%
2013 2501925 38
  95%
  97%
  3%
2012 2501925 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 42 2% 17% 76% 0% 2% 2%
2502445 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501925 47 6% 13% 70% 6% 0% 4%
2502445 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501925 42 2% 7% 74% 17% 0% 0%
2019 2501925 45 0% 2% 69% 22% 0% 7%
2502445 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501925 44 5% 9% 48% 34% 2% 2%
2502445 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501925 47 6% 15% 57% 17% 4% 0%
2502445 4 0% 25% 75% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2016 2501925 34 6% 9% 65% 21% 0% 0%
2502445 6 0% 0% 67% 0% 17% 17%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2501925 35 6% 6% 86% 0% 0% 3%
2502445 6 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2014 2501925 49 4% 22% 61% 12% 0% 0%
2013 2501925 38 3% 29% 55% 8% 3% 3%
2012 2501925 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%