Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 33 96.97% 100% 3.03%
2021 48 97.917% 100% 2.083%
2020 29 100% 100% 0%
2019 44 97.727% 100% 2.273%
2018 32 96.875% 100% 3.125%
2017 46 100% 100% 0%
2016 33 100% 100% 0%
2015 37 100% 100% 0%
2014 39 100% 100% 0%
2013 31 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 33
  97%
  100%
  3%
2502445 3
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501925 48
  98%
  100%
  2%
2502445 3
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 29
  100%
  100%
  0%
2502445 1
  100%
  100%
  0%
2019 2501925 44
  98%
  100%
  2%
2502445 4
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 32
  97%
  100%
  3%
2502445 5
  100%
  100%
  0%
2017 2501925 46
  100%
  100%
  0%
2502445 6
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 33
  100%
  100%
  0%
2502445 8
  88%
  100%
  12%
2015 2501925 37
  100%
  100%
  0%
2502445 4
  75%
  100%
  25%
2014 2501925 39
  100%
  100%
  0%
2013 2501925 31
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 33 0% 9% 58% 30% 0% 3%
2502445 3 0% 67% 0% 33% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501925 48 2% 0% 60% 35% 0% 2%
2502445 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2020 2501925 29 0% 0% 38% 62% 0% 0%
2502445 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501925 44 0% 0% 48% 50% 0% 2%
2502445 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501925 32 3% 3% 66% 25% 0% 3%
2502445 5 20% 0% 80% 0% 0% 0%
2017 2501925 46 0% 2% 20% 76% 0% 0%
2502445 6 17% 0% 17% 67% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501925 33 0% 3% 36% 61% 0% 0%
2502445 8 0% 0% 50% 38% 0% 13%
2015 2501925 37 3% 0% 49% 49% 0% 0%
2502445 4 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2014 2501925 39 3% 8% 56% 33% 0% 0%
2013 2501925 31 3% 0% 52% 45% 0% 0%