Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 48 97.917% 100% 2.083%
2021 38 89.474% 94.444% 5.263%
2020 43 93.023% 100% 6.977%
2019 44 90.909% 97.561% 6.818%
2018 62 95.161% 98.333% 3.226%
2017 51 98.039% 98.039% 0%
2016 23 100% 100% 0%
2015 36 94.444% 97.143% 2.778%
2014 51 92.157% 95.918% 3.922%
2013 48 93.75% 93.75% 0%
2012 36 97.222% 97.222% 0%
2011 23 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 27
  96%
  100%
  4%
2500254 21
  100%
  100%
  0%
2021 7000415 16
  88%
  88%
  0%
2500254 22
  91%
  100%
  9%
2020 7000415 18
  100%
  100%
  0%
2500254 25
  88%
  100%
  12%
2019 7000415 15
  93%
  93%
  0%
2500254 27
  89%
  100%
  11%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000415 15
  100%
  100%
  0%
2500254 32
  91%
  97%
  6%
2017 2500254 30
  97%
  97%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500254 23
  100%
  100%
  0%
2015 2500254 35
  94%
  97%
  3%
2014 2500254 51
  92%
  96%
  4%
2013 2500254 48
  94%
  94%
  0%
2012 2500254 36
  97%
  97%
  0%
2011 2500254 23
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 27 4% 15% 74% 4% 0% 4%
2500254 21 10% 29% 38% 24% 0% 0%
2021 7000415 16 13% 44% 25% 6% 13% 0%
2500254 22 0% 5% 59% 27% 0% 9%
2020 7000415 18 11% 56% 28% 6% 0% 0%
2500254 25 0% 36% 52% 0% 0% 12%
2019 7000415 15 0% 67% 27% 0% 7% 0%
2500254 27 0% 4% 52% 33% 0% 11%
1353 32 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2018 7000415 15 13% 20% 67% 0% 0% 0%
2500254 32 0% 0% 38% 53% 3% 6%
2017 2500254 30 0% 7% 20% 70% 3% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500254 23 4% 13% 65% 17% 0% 0%
2015 2500254 35 3% 14% 29% 49% 3% 3%
2014 2500254 51 4% 12% 27% 49% 4% 4%
2013 2500254 48 2% 2% 38% 52% 6% 0%
2012 2500254 36 3% 6% 42% 47% 3% 0%
2011 2500254 23 4% 52% 43% 0% 0% 0%