Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 394 72% 75% 3%
2018 483 77% 85% 9%
2017 450 60% 61% 2%
2016 440 67% 69% 3%
2015 420 59% 60% 3%
2014 305 55% 59% 8%
2013 339 93% 96% 4%
2012 281 97% 98% 1%
2011 288 98% 100% 2%
2010 11 55% 86% 36%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2502443 393
  72%
  75%
  3%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2018 2502443 482
  77%
  85%
  9%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2502443 450
  60%
  61%
  2%
2016 2502443 438
  67%
  69%
  3%
1353 30
  0%
  0%
  50%
2015 2502443 420
  59%
  60%
  3%
2014 2502443 305
  55%
  59%
  8%
2013 2502443 339
  93%
  96%
  4%
2012 2502443 281
  97%
  98%
  1%
2011 2502443 288
  98%
  100%
  2%
2010 2502443 11
  55%
  86%
  36%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2502443 393 0% 0% 12% 58% 24% 3%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2502443 482 1% 0% 8% 65% 14% 9%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2502443 450 0% 0% 7% 50% 38% 2%
2016 2502443 438 0% 0% 13% 54% 30% 3%
1353 30 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2015 2502443 420 1% 0% 9% 49% 39% 3%
2014 2502443 305 2% 1% 6% 47% 38% 8%
2013 2502443 339 2% 30% 42% 19% 4% 4%
2012 2502443 281 1% 31% 44% 21% 2% 1%
2011 2502443 288 3% 50% 33% 11% 0% 2%
2010 2502443 11 0% 0% 27% 27% 9% 36%