Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 53 92.453% 94.231% 1.887%
2021 69 91.304% 94.03% 2.899%
2020 76 85.526% 85.526% 0%
2019 55 89.091% 89.091% 0%
2018 59 94.915% 94.915% 0%
2017 71 94.366% 94.366% 0%
2016 67 89.552% 93.75% 4.478%
2015 51 96.078% 96.078% 0%
2014 49 95.918% 95.918% 0%
2013 43 100% 100% 0%
2012 48 91.667% 91.667% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 53
  92%
  94%
  2%
2021 2501925 64
  92%
  94%
  2%
2502445 4
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2501925 71
  85%
  85%
  0%
2502445 5
  100%
  100%
  0%
2019 2501925 48
  90%
  90%
  0%
2502445 7
  86%
  86%
  0%
2018 2501925 56
  95%
  95%
  0%
2502445 3
  100%
  100%
  0%
2017 2501925 61
  93%
  93%
  0%
2502445 8
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 61
  90%
  95%
  5%
2502445 6
  83%
  83%
  0%
2015 2501925 48
  96%
  96%
  0%
2502445 3
  100%
  100%
  0%
2014 2501925 49
  96%
  96%
  0%
2013 2501925 43
  100%
  100%
  0%
2012 2501925 48
  92%
  92%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 53 0% 2% 32% 58% 6% 2%
2021 2501925 64 2% 0% 31% 59% 6% 2%
2502445 4 50% 0% 0% 50% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2501925 71 0% 1% 23% 61% 15% 0%
2502445 5 0% 60% 0% 40% 0% 0%
2019 2501925 48 0% 2% 40% 48% 10% 0%
2502445 7 0% 29% 57% 0% 14% 0%
2018 2501925 56 0% 0% 54% 41% 5% 0%
2502445 3 0% 33% 33% 0% 0% 0%
2017 2501925 61 2% 0% 46% 46% 7% 0%
2502445 8 0% 13% 50% 38% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501925 61 3% 7% 46% 34% 5% 5%
2502445 6 0% 0% 50% 33% 17% 0%
2015 2501925 48 4% 2% 58% 31% 4% 0%
2502445 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2014 2501925 49 4% 0% 37% 55% 4% 0%
2013 2501925 43 5% 5% 72% 19% 0% 0%
2012 2501925 48 4% 10% 23% 54% 8% 0%