Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 96.667% 98.305% 1.667%
2021 70 75.714% 88.333% 14.286%
2020 69 86.957% 92.308% 5.797%
2019 49 79.592% 88.636% 10.204%
2018 43 72.093% 81.579% 11.628%
2017 53 83.019% 86.275% 3.774%
2016 35 65.714% 76.667% 14.286%
2015 38 84.211% 91.429% 7.895%
2014 42 88.095% 88.095% 0%
2013 33 90.909% 90.909% 0%
2012 61 83.607% 89.474% 6.557%
2011 67 80.597% 83.077% 2.985%
2010 46 86.957% 86.957% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 19
  95%
  95%
  0%
2500246 60
  97%
  98%
  2%
2021 2503702 46
  93%
  93%
  0%
2500246 70
  76%
  88%
  14%
2020 2503702 45
  93%
  100%
  7%
2500246 69
  87%
  92%
  6%
2019 2503702 36
  94%
  100%
  6%
2500246 49
  80%
  89%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500246 43
  72%
  82%
  12%
2017 2500246 53
  83%
  86%
  4%
2016 2500246 35
  66%
  77%
  14%
2015 2500246 38
  84%
  91%
  8%
2014 2500246 42
  88%
  88%
  0%
2013 2500246 33
  91%
  91%
  0%
2012 2500246 61
  84%
  89%
  7%
2011 2500246 67
  81%
  83%
  3%
2010 2500246 46
  87%
  87%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 19 0% 11% 53% 32% 5% 0%
2500246 60 5% 15% 38% 38% 2% 2%
2021 2503702 46 0% 0% 39% 54% 7% 0%
2500246 70 1% 4% 27% 43% 10% 14%
2020 2503702 45 4% 7% 49% 33% 0% 7%
2500246 69 3% 6% 29% 49% 7% 6%
2019 2503702 36 6% 0% 42% 47% 0% 6%
2500246 49 0% 0% 22% 57% 10% 10%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500246 43 5% 2% 26% 40% 16% 12%
2017 2500246 53 2% 0% 17% 64% 13% 4%
2016 2500246 35 3% 0% 14% 49% 20% 14%
2015 2500246 38 3% 5% 26% 50% 8% 8%
2014 2500246 42 2% 12% 24% 50% 12% 0%
2013 2500246 33 0% 3% 24% 64% 9% 0%
2012 2500246 61 0% 3% 20% 61% 10% 7%
2011 2500246 67 4% 9% 22% 45% 16% 3%
2010 2500246 46 2% 7% 26% 52% 13% 0%