Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 44 97.727% 100% 2.273%
2021 28 92.857% 100% 7.143%
2020 31 93.548% 93.548% 0%
2019 21 100% 100% 0%
2018 40 97.5% 100% 2.5%
2017 35 91.429% 94.118% 2.857%
2016 36 91.667% 97.059% 5.556%
2015 40 95% 97.436% 2.5%
2014 40 97.5% 97.5% 0%
2013 38 100% 100% 0%
2012 31 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 44
  98%
  100%
  2%
2502758 9
  89%
  100%
  11%
1353 176
  55%
  100%
  45%
2021 2500501 28
  93%
  100%
  7%
2502758 16
  94%
  100%
  6%
1353 96
  50%
  75%
  33%
2020 2500501 31
  94%
  94%
  0%
2502758 11
  91%
  100%
  9%
2019 2500501 21
  100%
  100%
  0%
2502758 17
  88%
  94%
  6%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500501 40
  98%
  100%
  2%
2502758 2
  50%
  100%
  50%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500501 35
  91%
  94%
  3%
2502758 5
  80%
  80%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 2500501 36
  92%
  97%
  6%
2502758 4
  75%
  100%
  25%
1353 128
  50%
  57%
  12%
2015 2500501 40
  95%
  97%
  2%
2502758 4
  100%
  100%
  0%
2014 2500501 40
  98%
  98%
  0%
2013 2500501 38
  100%
  100%
  0%
2012 2500501 31
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 44 5% 2% 50% 39% 0% 2%
2502758 9 0% 0% 44% 33% 0% 11%
1353 176 0% 0% 36% 18% 0% 45%
2021 2500501 28 0% 0% 68% 25% 0% 7%
2502758 16 6% 0% 25% 63% 0% 6%
1353 96 0% 0% 17% 33% 17% 33%
2020 2500501 31 3% 13% 52% 26% 6% 0%
2502758 11 0% 0% 36% 55% 0% 9%
2019 2500501 21 0% 5% 57% 38% 0% 0%
2502758 17 0% 0% 41% 47% 6% 6%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500501 40 3% 3% 40% 53% 0% 3%
2502758 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500501 35 0% 9% 60% 23% 6% 3%
2502758 5 0% 0% 60% 20% 20% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2016 2500501 36 3% 6% 42% 42% 3% 6%
2502758 4 0% 0% 25% 50% 0% 25%
1353 128 0% 0% 25% 25% 38% 13%
2015 2500501 40 3% 3% 28% 63% 3% 3%
2502758 4 0% 25% 0% 75% 0% 0%
2014 2500501 40 5% 8% 40% 45% 3% 0%
2013 2500501 38 0% 5% 55% 39% 0% 0%
2012 2500501 31 0% 32% 48% 19% 0% 0%