Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 43 86.047% 90.244% 4.651%
2021 31 83.871% 83.871% 0%
2020 51 100% 100% 0%
2019 34 94.118% 96.97% 2.941%
2018 31 83.871% 83.871% 0%
2017 31 93.548% 96.667% 3.226%
2016 28 92.857% 96.296% 3.571%
2015 33 75.758% 86.207% 12.121%
2014 30 86.667% 92.857% 6.667%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 22
  82%
  100%
  18%
2502758 43
  86%
  90%
  5%
2021 2500501 21
  90%
  100%
  10%
2502758 31
  84%
  84%
  0%
2020 2500501 8
  100%
  100%
  0%
2502758 51
  100%
  100%
  0%
2019 2500501 20
  95%
  95%
  0%
2502758 34
  94%
  97%
  3%
2018 2500501 15
  93%
  100%
  7%
2502758 31
  84%
  84%
  0%
2017 2500501 10
  100%
  100%
  0%
2502758 31
  94%
  97%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500501 10
  100%
  100%
  0%
2502758 28
  93%
  96%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500501 9
  100%
  100%
  0%
2502758 33
  76%
  86%
  12%
2014 2500501 12
  100%
  100%
  0%
2502758 30
  87%
  93%
  7%
2013 2500501 10
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500501 6
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 22 9% 5% 36% 32% 0% 18%
2502758 43 2% 0% 26% 56% 9% 5%
2021 2500501 21 5% 5% 57% 24% 0% 10%
2502758 31 3% 0% 16% 65% 16% 0%
2020 2500501 8 0% 13% 50% 38% 0% 0%
2502758 51 6% 8% 25% 61% 0% 0%
2019 2500501 20 10% 5% 45% 35% 5% 0%
2502758 34 0% 0% 21% 74% 3% 3%
2018 2500501 15 7% 0% 47% 40% 0% 7%
2502758 31 3% 13% 19% 48% 16% 0%
2017 2500501 10 20% 30% 40% 10% 0% 0%
2502758 31 0% 0% 19% 74% 3% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500501 10 0% 0% 20% 80% 0% 0%
2502758 28 4% 11% 18% 61% 4% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500501 9 11% 0% 0% 89% 0% 0%
2502758 33 3% 3% 6% 64% 12% 12%
2014 2500501 12 0% 8% 33% 58% 0% 0%
2502758 30 3% 7% 23% 53% 7% 7%
2013 2500501 10 0% 10% 40% 50% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500501 6 0% 0% 50% 50% 0% 0%