Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 100% 100% 0%
2021 20 100% 100% 0%
2020 25 96% 96% 0%
2019 18 88.889% 94.118% 5.556%
2018 29 100% 100% 0%
2017 20 100% 100% 0%
2016 24 91.667% 100% 8.333%
2015 18 100% 100% 0%
2014 18 100% 100% 0%
2013 27 100% 100% 0%
2012 28 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 18
  100%
  100%
  0%
2500261 19
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500260 20
  100%
  100%
  0%
2500261 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500260 25
  96%
  96%
  0%
2500261 15
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 18
  89%
  94%
  6%
2500261 22
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 29
  100%
  100%
  0%
2500261 11
  100%
  100%
  0%
2017 2500260 20
  100%
  100%
  0%
2500261 24
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500260 24
  92%
  100%
  8%
2500261 18
  94%
  100%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 18
  100%
  100%
  0%
2500261 17
  94%
  100%
  6%
2014 2500260 18
  100%
  100%
  0%
2500261 15
  100%
  100%
  0%
2013 2500260 27
  100%
  100%
  0%
2500261 14
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 1
  100%
  100%
  0%
2500260 28
  100%
  100%
  0%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500261 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 18 0% 0% 94% 6% 0% 0%
2500261 19 11% 5% 47% 37% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500260 20 5% 5% 60% 30% 0% 0%
2500261 17 0% 6% 94% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500260 25 8% 0% 88% 0% 4% 0%
2500261 15 0% 7% 93% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500260 18 0% 0% 67% 22% 6% 6%
2500261 22 0% 5% 73% 23% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500260 29 7% 7% 69% 17% 0% 0%
2500261 11 0% 0% 45% 55% 0% 0%
2017 2500260 20 10% 15% 45% 30% 0% 0%
2500261 24 0% 42% 58% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500260 24 0% 8% 63% 21% 0% 8%
2500261 18 6% 22% 39% 28% 0% 6%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500260 18 6% 17% 72% 6% 0% 0%
2500261 17 0% 29% 59% 6% 0% 6%
2014 2500260 18 0% 11% 67% 22% 0% 0%
2500261 15 0% 13% 80% 7% 0% 0%
2013 2500260 27 0% 33% 59% 7% 0% 0%
2500261 14 0% 0% 71% 29% 0% 0%
2012 2500797 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500260 28 4% 25% 68% 4% 0% 0%
2500261 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2011 2500261 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%