Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 74 94.595% 98.592% 4.054%
2021 66 92.424% 96.825% 4.545%
2020 74 94.595% 98.592% 4.054%
2019 63 96.825% 98.387% 1.587%
2018 62 91.935% 96.61% 4.839%
2017 75 93.333% 100% 6.667%
2016 80 91.25% 94.805% 3.75%
2015 85 89.412% 90.476% 1.176%
2014 85 94.118% 98.765% 4.706%
2013 88 94.318% 98.81% 4.545%
2012 69 97.101% 98.529% 1.449%
2011 74 94.595% 100% 5.405%
2010 70 91.429% 100% 8.571%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 74
  95%
  99%
  4%
2500261 53
  92%
  100%
  8%
2021 2500260 66
  92%
  97%
  5%
2500261 71
  80%
  93%
  14%
2020 2500260 74
  95%
  99%
  4%
2500261 69
  84%
  84%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2500260 63
  97%
  98%
  2%
2500261 67
  85%
  89%
  4%
2018 2500260 62
  92%
  97%
  5%
2500261 65
  74%
  91%
  18%
2017 2500260 75
  93%
  100%
  7%
2500261 58
  90%
  100%
  10%
2016 2500260 80
  91%
  95%
  4%
2500261 58
  95%
  98%
  3%
2015 2500260 85
  89%
  90%
  1%
2500261 75
  96%
  99%
  3%
2014 2500260 85
  94%
  99%
  5%
2500261 64
  98%
  98%
  0%
2013 2500260 88
  94%
  99%
  5%
2500261 61
  92%
  100%
  8%
2012 2500260 69
  97%
  99%
  1%
2500261 69
  97%
  99%
  1%
2011 2500260 74
  95%
  100%
  5%
2500261 70
  99%
  100%
  1%
2010 2500260 70
  91%
  100%
  9%
2500261 65
  83%
  87%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 74 4% 8% 65% 18% 1% 4%
2500261 53 6% 8% 60% 19% 0% 8%
2021 2500260 66 5% 6% 65% 17% 3% 5%
2500261 71 1% 0% 46% 32% 6% 14%
2020 2500260 74 3% 0% 59% 32% 1% 4%
2500261 69 4% 1% 39% 39% 16% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2500260 63 5% 5% 57% 30% 2% 2%
2500261 67 3% 0% 39% 43% 10% 4%
2018 2500260 62 5% 2% 66% 19% 3% 5%
2500261 65 2% 0% 42% 31% 8% 18%
2017 2500260 75 4% 0% 53% 36% 0% 7%
2500261 58 3% 0% 43% 43% 0% 10%
2016 2500260 80 0% 0% 56% 35% 5% 4%
2500261 58 5% 0% 47% 43% 2% 3%
2015 2500260 85 1% 1% 58% 29% 9% 1%
2500261 75 3% 0% 45% 48% 1% 3%
2014 2500260 85 1% 0% 67% 26% 1% 5%
2500261 64 2% 0% 33% 64% 2% 0%
2013 2500260 88 2% 0% 59% 33% 1% 5%
2500261 61 2% 0% 62% 28% 0% 8%
2012 2500260 69 0% 1% 59% 36% 1% 1%
2500261 69 0% 1% 57% 39% 1% 1%
2011 2500260 74 3% 1% 69% 22% 0% 5%
2500261 70 0% 0% 50% 49% 0% 1%
2010 2500260 70 1% 0% 60% 30% 0% 9%
2500261 65 0% 0% 34% 49% 12% 5%