Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 76 94.737% 100% 5.263%
2021 66 89.394% 90.769% 1.515%
2020 75 92% 98.571% 6.667%
2019 70 94.286% 95.652% 1.429%
2018 66 84.848% 93.333% 9.091%
2017 78 92.308% 97.297% 5.128%
2016 73 89.041% 94.203% 5.479%
2015 51 84.314% 87.755% 3.922%
2014 33 90.909% 90.909% 0%
2013 40 95% 97.436% 2.5%
2012 43 100% 100% 0%
2011 34 97.059% 100% 2.941%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 76
  95%
  100%
  5%
2500261 49
  96%
  100%
  4%
2021 2500260 66
  89%
  91%
  2%
2500261 62
  81%
  94%
  15%
2020 2500260 75
  92%
  99%
  7%
2500261 65
  89%
  100%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 70
  94%
  96%
  1%
2500261 67
  93%
  98%
  6%
2018 2500260 66
  85%
  93%
  9%
2500261 71
  80%
  90%
  11%
2017 2500260 78
  92%
  97%
  5%
2500261 65
  78%
  82%
  5%
2016 2500260 73
  89%
  94%
  5%
2500261 60
  87%
  90%
  3%
2015 2500260 51
  84%
  88%
  4%
2500261 68
  88%
  91%
  3%
2014 2500260 33
  91%
  91%
  0%
2500261 67
  93%
  93%
  0%
2013 2500260 40
  95%
  97%
  2%
2500261 58
  83%
  87%
  5%
2012 2500260 43
  100%
  100%
  0%
2500261 60
  98%
  100%
  2%
2011 2500260 34
  97%
  100%
  3%
2500261 62
  97%
  98%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 76 5% 5% 42% 42% 0% 5%
2500261 49 4% 8% 31% 53% 0% 4%
2021 2500260 66 5% 14% 41% 30% 9% 2%
2500261 62 5% 5% 42% 29% 5% 15%
2020 2500260 75 3% 16% 57% 16% 1% 7%
2500261 65 3% 2% 34% 51% 0% 11%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500260 70 4% 4% 53% 33% 4% 1%
2500261 67 1% 0% 43% 48% 1% 6%
2018 2500260 66 3% 3% 32% 47% 6% 9%
2500261 71 6% 6% 35% 34% 8% 11%
2017 2500260 78 4% 1% 47% 40% 3% 5%
2500261 65 8% 3% 38% 29% 17% 5%
2016 2500260 73 5% 7% 51% 26% 5% 5%
2500261 60 7% 13% 42% 25% 10% 3%
2015 2500260 51 6% 4% 47% 27% 12% 4%
2500261 68 4% 0% 40% 44% 9% 3%
2014 2500260 33 6% 9% 52% 24% 9% 0%
2500261 67 4% 9% 40% 39% 7% 0%
2013 2500260 40 3% 10% 70% 13% 3% 3%
2500261 58 3% 2% 57% 21% 12% 5%
2012 2500260 43 9% 12% 47% 33% 0% 0%
2500261 60 3% 12% 43% 40% 0% 2%
2011 2500260 34 12% 18% 47% 21% 0% 3%
2500261 62 2% 10% 48% 37% 2% 2%