Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 95% 95% 0%
2021 62 95.161% 98.333% 3.226%
2020 64 96.875% 96.875% 0%
2019 58 98.276% 98.276% 0%
2018 63 93.651% 95.161% 1.587%
2017 67 92.537% 95.385% 2.985%
2016 61 81.967% 83.333% 1.639%
2015 50 86% 86% 0%
2014 73 93.151% 94.444% 1.37%
2013 48 95.833% 97.872% 2.083%
2012 42 97.619% 97.619% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 60
  95%
  95%
  0%
2501233 6
  67%
  100%
  33%
2021 2501232 62
  95%
  98%
  3%
2501233 5
  60%
  75%
  20%
2020 2501232 64
  97%
  97%
  0%
2501233 11
  91%
  100%
  9%
2019 2501232 58
  98%
  98%
  0%
2501233 7
  43%
  75%
  43%
2018 2501232 63
  94%
  95%
  2%
2501233 10
  80%
  80%
  0%
2017 2501232 67
  93%
  95%
  3%
2501233 12
  33%
  80%
  58%
2016 2501232 61
  82%
  83%
  2%
2501233 8
  38%
  100%
  62%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2501232 50
  86%
  86%
  0%
2501233 14
  29%
  57%
  50%
2014 2501232 73
  93%
  94%
  1%
2501233 11
  91%
  100%
  9%
2013 2501232 48
  96%
  98%
  2%
2501233 15
  93%
  100%
  7%
2012 2501232 42
  98%
  98%
  0%
2501233 11
  91%
  91%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 60 0% 0% 12% 83% 5% 0%
2501233 6 0% 0% 17% 50% 0% 33%
2021 2501232 62 3% 0% 34% 58% 2% 3%
2501233 5 0% 0% 20% 40% 20% 20%
2020 2501232 64 0% 0% 52% 45% 3% 0%
2501233 11 0% 0% 36% 55% 0% 9%
2019 2501232 58 3% 0% 52% 43% 2% 0%
2501233 7 0% 0% 0% 43% 14% 43%
2018 2501232 63 3% 2% 63% 24% 5% 2%
2501233 10 0% 0% 40% 40% 20% 0%
2017 2501232 67 4% 6% 43% 39% 4% 3%
2501233 12 0% 0% 0% 33% 8% 58%
2016 2501232 61 0% 0% 13% 69% 16% 2%
2501233 8 0% 0% 0% 38% 0% 63%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2501232 50 8% 8% 24% 46% 14% 0%
2501233 14 0% 0% 14% 14% 21% 50%
2014 2501232 73 5% 0% 30% 58% 5% 1%
2501233 11 0% 0% 18% 73% 0% 9%
2013 2501232 48 6% 2% 31% 56% 2% 2%
2501233 15 0% 13% 40% 40% 0% 7%
2012 2501232 42 0% 2% 33% 62% 2% 0%
2501233 11 0% 0% 45% 45% 9% 0%