Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 128 74.219% 75.397% 1.562%
2021 128 71.094% 76.471% 7.031%
2020 129 65.116% 70.588% 7.752%
2019 120 71.667% 76.106% 5.833%
2018 111 70.27% 73.585% 4.505%
2017 117 72.65% 79.439% 8.547%
2016 106 71.698% 73.077% 1.887%
2015 124 77.419% 78.049% 0.806%
2014 125 74.4% 76.86% 3.2%
2013 154 72.078% 76.552% 5.844%
2012 142 64.085% 70.543% 9.155%
2011 105 73.333% 76.238% 3.81%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 18
  100%
  100%
  0%
2502444 128
  74%
  75%
  2%
2021 7000351 20
  100%
  100%
  0%
2502444 128
  71%
  76%
  7%
2020 7000351 16
  100%
  100%
  0%
2502444 129
  65%
  71%
  8%
2019 7000351 19
  100%
  100%
  0%
2502444 120
  72%
  76%
  6%
2018 7000351 14
  100%
  100%
  0%
2502444 111
  70%
  74%
  5%
2017 2502444 117
  73%
  79%
  9%
2016 2502444 106
  72%
  73%
  2%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2015 2502444 124
  77%
  78%
  1%
2014 2502444 125
  74%
  77%
  3%
2013 2502444 154
  72%
  77%
  6%
2012 2502444 142
  64%
  71%
  9%
2011 2502444 105
  73%
  76%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 18 17% 6% 44% 33% 0% 0%
2502444 128 0% 0% 9% 66% 24% 2%
2021 7000351 20 20% 30% 40% 10% 0% 0%
2502444 128 1% 2% 18% 50% 22% 7%
2020 7000351 16 6% 19% 63% 13% 0% 0%
2502444 129 0% 0% 18% 47% 27% 8%
2019 7000351 19 16% 21% 53% 11% 0% 0%
2502444 120 0% 0% 18% 53% 23% 6%
2018 7000351 14 21% 64% 14% 0% 0% 0%
2502444 111 0% 5% 17% 49% 25% 5%
2017 2502444 117 2% 2% 21% 47% 19% 9%
2016 2502444 106 1% 0% 23% 48% 26% 2%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2502444 124 0% 2% 32% 44% 22% 1%
2014 2502444 125 1% 1% 18% 55% 22% 3%
2013 2502444 154 2% 4% 23% 44% 22% 6%
2012 2502444 142 1% 1% 27% 35% 27% 9%
2011 2502444 105 2% 5% 30% 37% 23% 4%