Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 27 77.778% 91.304% 14.815%
2021 24 83.333% 86.957% 4.167%
2020 16 93.75% 100% 6.25%
2019 16 50% 50% 0%
2018 19 73.684% 77.778% 5.263%
2017 18 72.222% 86.667% 16.667%
2016 34 61.765% 72.414% 14.706%
2015 38 73.684% 77.778% 5.263%
2014 35 68.571% 72.727% 5.714%
2013 16 93.75% 93.75% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 27
  78%
  91%
  15%
2021 2502444 24
  83%
  87%
  4%
2020 2502444 16
  94%
  100%
  6%
2019 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 16
  50%
  50%
  0%
2018 2502444 19
  74%
  78%
  5%
2017 2502444 18
  72%
  87%
  17%
2016 2502444 34
  62%
  72%
  15%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2502444 38
  74%
  78%
  5%
2014 2502444 35
  69%
  73%
  6%
2013 2502444 16
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502444 27 4% 0% 26% 44% 7% 15%
2021 2502444 24 0% 4% 46% 33% 13% 4%
2020 2502444 16 0% 0% 50% 44% 0% 6%
2019 7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502444 16 0% 0% 0% 44% 50% 0%
2018 2502444 19 0% 5% 16% 53% 21% 5%
2017 2502444 18 0% 6% 17% 50% 11% 17%
2016 2502444 34 0% 0% 12% 50% 24% 15%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2502444 38 0% 5% 8% 61% 21% 5%
2014 2502444 35 0% 3% 9% 57% 26% 6%
2013 2502444 16 0% 6% 50% 38% 6% 0%