Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 132 71.212% 75.806% 6.061%
2021 147 65.986% 67.832% 2.721%
2020 123 49.593% 51.261% 3.252%
2019 113 74.336% 77.778% 4.425%
2018 102 77.451% 84.043% 7.843%
2017 93 66.667% 72.093% 7.527%
2016 99 77.778% 79.381% 2.02%
2015 131 87.786% 88.462% 0.763%
2014 116 78.448% 81.982% 4.31%
2013 136 76.471% 76.471% 0%
2012 120 77.5% 78.814% 1.667%
2011 83 85.542% 86.585% 1.205%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 21
  95%
  100%
  5%
2502444 132
  71%
  76%
  6%
2021 7000351 18
  100%
  100%
  0%
2502444 147
  66%
  68%
  3%
2020 7000351 23
  100%
  100%
  0%
2502444 123
  50%
  51%
  3%
2019 7000351 18
  94%
  94%
  0%
2502444 113
  74%
  78%
  4%
2018 7000351 20
  95%
  95%
  0%
2502444 102
  77%
  84%
  8%
2017 2502444 93
  67%
  72%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2502444 99
  78%
  79%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2502444 131
  88%
  88%
  1%
2014 2502444 116
  78%
  82%
  4%
2013 2502444 136
  76%
  76%
  0%
2012 2502444 120
  78%
  79%
  2%
2011 2502444 83
  86%
  87%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 21 24% 10% 62% 0% 0% 5%
2502444 132 2% 2% 26% 42% 23% 6%
2021 7000351 18 22% 39% 39% 0% 0% 0%
2502444 147 0% 1% 26% 39% 31% 3%
2020 7000351 23 30% 26% 43% 0% 0% 0%
2502444 123 0% 1% 20% 28% 47% 3%
2019 7000351 18 0% 22% 33% 39% 6% 0%
2502444 113 1% 1% 19% 54% 21% 4%
2018 7000351 20 15% 30% 45% 5% 5% 0%
2502444 102 0% 5% 42% 30% 15% 8%
2017 2502444 93 1% 2% 14% 49% 26% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2502444 99 1% 0% 18% 59% 20% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2502444 131 1% 4% 34% 50% 11% 1%
2014 2502444 116 1% 3% 41% 34% 17% 4%
2013 2502444 136 1% 1% 27% 47% 24% 0%
2012 2502444 120 1% 2% 28% 47% 21% 2%
2011 2502444 83 0% 2% 16% 67% 13% 1%