Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 144 55.556% 55.944% 0.694%
2021 138 56.522% 57.353% 1.449%
2020 126 57.937% 59.35% 2.381%
2019 118 62.712% 63.248% 0.847%
2018 110 69.091% 69.091% 0%
2017 116 69.828% 69.828% 0%
2016 141 60.284% 60.714% 0.709%
2015 129 51.938% 51.938% 0%
2014 123 78.049% 80.672% 3.252%
2013 154 73.377% 74.342% 1.299%
2012 125 59.2% 59.677% 0.8%
2011 83 72.289% 72.289% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 23
  91%
  95%
  4%
2502444 144
  56%
  56%
  1%
2021 7000351 20
  90%
  90%
  0%
2502444 138
  57%
  57%
  1%
2020 7000351 22
  95%
  95%
  0%
2502444 126
  58%
  59%
  2%
2019 7000351 16
  94%
  94%
  0%
2502444 118
  63%
  63%
  1%
2018 7000351 21
  95%
  95%
  0%
2502444 110
  69%
  69%
  0%
2017 2502444 116
  70%
  70%
  0%
2016 2502444 141
  60%
  61%
  1%
2015 2502444 129
  52%
  52%
  0%
2014 2502444 123
  78%
  81%
  3%
2013 2502444 154
  73%
  74%
  1%
2012 2502444 125
  59%
  60%
  1%
2011 2502444 83
  72%
  72%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 23 9% 13% 39% 30% 4% 4%
2502444 144 1% 5% 19% 31% 44% 1%
2021 7000351 20 15% 30% 25% 20% 10% 0%
2502444 138 0% 5% 24% 27% 42% 1%
2020 7000351 22 18% 23% 41% 14% 5% 0%
2502444 126 1% 2% 18% 37% 40% 2%
2019 7000351 16 19% 13% 38% 25% 6% 0%
2502444 118 2% 4% 27% 29% 36% 1%
2018 7000351 21 5% 0% 38% 52% 5% 0%
2502444 110 2% 4% 18% 45% 31% 0%
2017 2502444 116 2% 3% 14% 49% 30% 0%
2016 2502444 141 1% 3% 9% 48% 39% 1%
2015 2502444 129 1% 5% 16% 29% 48% 0%
2014 2502444 123 1% 5% 37% 36% 19% 3%
2013 2502444 154 2% 5% 12% 55% 25% 1%
2012 2502444 125 2% 1% 14% 42% 40% 1%
2011 2502444 83 1% 2% 14% 54% 28% 0%