Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 98 91.837% 95.745% 4.082%
2021 67 80.597% 83.077% 2.985%
2020 84 94.048% 94.048% 0%
2019 76 92.105% 93.333% 1.316%
2018 83 90.361% 94.937% 4.819%
2017 97 77.32% 85.227% 9.278%
2016 99 90.909% 95.745% 5.051%
2015 108 87.963% 100% 12.037%
2014 116 82.759% 89.72% 7.759%
2013 96 82.292% 90.805% 9.375%
2012 65 92.308% 96.774% 4.615%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 15
  100%
  100%
  0%
2502444 98
  92%
  96%
  4%
2021 7000351 19
  95%
  100%
  5%
2502444 67
  81%
  83%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2020 7000351 13
  100%
  100%
  0%
2502444 84
  94%
  94%
  0%
2019 7000351 13
  100%
  100%
  0%
2502444 76
  92%
  93%
  1%
2018 7000351 22
  100%
  100%
  0%
2502444 83
  90%
  95%
  5%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2017 2502444 97
  77%
  85%
  9%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2502444 99
  91%
  96%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2502444 108
  88%
  100%
  12%
2014 2502444 116
  83%
  90%
  8%
2013 2502444 96
  82%
  91%
  9%
2012 2502444 65
  92%
  97%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 15 20% 13% 40% 27% 0% 0%
2502444 98 3% 2% 32% 54% 4% 4%
2021 7000351 19 21% 11% 58% 5% 0% 5%
2502444 67 0% 3% 19% 58% 16% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2020 7000351 13 23% 23% 46% 8% 0% 0%
2502444 84 2% 7% 35% 50% 6% 0%
2019 7000351 13 8% 0% 77% 15% 0% 0%
2502444 76 1% 3% 47% 41% 7% 1%
2018 7000351 22 9% 23% 68% 0% 0% 0%
2502444 83 0% 5% 41% 45% 5% 5%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2017 2502444 97 0% 1% 27% 49% 13% 9%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2502444 99 1% 2% 24% 64% 4% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2502444 108 2% 3% 37% 46% 0% 12%
2014 2502444 116 2% 5% 28% 48% 9% 8%
2013 2502444 96 1% 7% 40% 34% 8% 9%
2012 2502444 65 6% 14% 32% 40% 3% 5%