Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 87 90.805% 94.048% 3.448%
2021 69 85.507% 92.188% 7.246%
2020 84 91.667% 95.062% 3.571%
2019 71 97.183% 97.183% 0%
2018 78 84.615% 86.842% 2.564%
2017 91 91.209% 94.318% 3.297%
2016 100 89% 94.681% 6%
2015 108 86.111% 93% 7.407%
2014 118 79.661% 79.661% 0%
2013 84 77.381% 79.268% 2.381%
2012 58 89.655% 96.296% 6.897%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 22
  100%
  100%
  0%
2502444 87
  91%
  94%
  3%
2021 7000351 14
  100%
  100%
  0%
2502444 69
  86%
  92%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000351 17
  94%
  94%
  0%
2502444 84
  92%
  95%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000351 17
  100%
  100%
  0%
2502444 71
  97%
  97%
  0%
2018 7000351 14
  100%
  100%
  0%
2502444 78
  85%
  87%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2502444 91
  91%
  94%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2502444 100
  89%
  95%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2502444 108
  86%
  93%
  7%
2014 2502444 118
  80%
  80%
  0%
2013 2502444 84
  77%
  79%
  2%
2012 2502444 58
  90%
  96%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 22 14% 9% 64% 14% 0% 0%
2502444 87 1% 0% 37% 53% 6% 3%
2021 7000351 14 7% 0% 64% 29% 0% 0%
2502444 69 1% 0% 25% 59% 7% 7%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000351 17 6% 0% 76% 12% 6% 0%
2502444 84 2% 0% 26% 62% 5% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000351 17 18% 0% 71% 12% 0% 0%
2502444 71 0% 0% 32% 65% 3% 0%
2018 7000351 14 7% 0% 57% 36% 0% 0%
2502444 78 3% 1% 17% 64% 13% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2502444 91 3% 0% 29% 58% 5% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2502444 100 1% 2% 31% 55% 5% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2502444 108 0% 2% 27% 57% 6% 7%
2014 2502444 118 3% 0% 30% 47% 20% 0%
2013 2502444 84 4% 0% 8% 65% 20% 2%
2012 2502444 58 0% 0% 45% 45% 3% 7%