Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 105 80.952% 81.731% 0.952%
2021 103 70.874% 74.49% 4.854%
2020 80 56.25% 59.211% 5%
2019 92 93.478% 93.478% 0%
2018 93 81.72% 82.609% 1.075%
2017 122 81.148% 83.898% 3.279%
2016 113 69.027% 72.222% 4.425%
2015 115 73.043% 73.684% 0.87%
2014 124 75.806% 78.333% 3.226%
2013 91 72.527% 73.333% 1.099%
2012 59 76.271% 80.357% 5.085%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 22
  95%
  100%
  5%
2502444 105
  81%
  82%
  1%
2021 7000351 18
  89%
  89%
  0%
2502444 103
  71%
  74%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000351 17
  88%
  88%
  0%
2502444 80
  56%
  59%
  5%
2019 7000351 17
  100%
  100%
  0%
2502444 92
  93%
  93%
  0%
2018 7000351 15
  100%
  100%
  0%
2502444 93
  82%
  83%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2502444 122
  81%
  84%
  3%
2016 2502444 113
  69%
  72%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2502444 115
  73%
  74%
  1%
2014 2502444 124
  76%
  78%
  3%
2013 2502444 91
  73%
  73%
  1%
2012 2502444 59
  76%
  80%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 22 14% 18% 27% 32% 0% 5%
2502444 105 3% 1% 30% 48% 18% 1%
2021 7000351 18 11% 0% 39% 39% 11% 0%
2502444 103 3% 4% 21% 43% 24% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000351 17 12% 12% 29% 35% 12% 0%
2502444 80 1% 1% 20% 34% 39% 5%
2019 7000351 17 18% 24% 35% 24% 0% 0%
2502444 92 3% 1% 45% 43% 7% 0%
2018 7000351 15 7% 7% 47% 40% 0% 0%
2502444 93 4% 3% 31% 39% 17% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502444 122 1% 2% 20% 56% 16% 3%
2016 2502444 113 4% 5% 22% 37% 27% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2502444 115 3% 4% 25% 41% 26% 1%
2014 2502444 124 5% 3% 21% 47% 21% 3%
2013 2502444 91 5% 2% 27% 37% 26% 1%
2012 2502444 59 7% 10% 24% 36% 19% 5%