Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 152 42.763% 43.624% 1.974%
2021 143 52.448% 52.817% 0.699%
2020 131 55.725% 58.4% 4.58%
2019 122 56.557% 59.483% 4.918%
2018 109 69.725% 71.028% 1.835%
2017 94 78.723% 80.435% 2.128%
2016 121 78.512% 82.609% 4.959%
2015 148 62.838% 63.699% 1.351%
2014 134 61.194% 64.062% 4.478%
2013 164 67.683% 71.154% 4.878%
2012 129 50.388% 51.587% 2.326%
2011 84 59.524% 60.976% 2.381%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 20
  85%
  89%
  5%
2502444 152
  43%
  44%
  2%
2021 7000351 19
  95%
  95%
  0%
2502444 143
  52%
  53%
  1%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 7000351 17
  94%
  94%
  0%
2502444 131
  56%
  58%
  5%
2019 7000351 20
  95%
  95%
  0%
2502444 122
  57%
  59%
  5%
2018 7000351 15
  100%
  100%
  0%
2502444 109
  70%
  71%
  2%
2017 2502444 94
  79%
  80%
  2%
2016 2502444 121
  79%
  83%
  5%
2015 2502444 148
  63%
  64%
  1%
2014 2502444 134
  61%
  64%
  4%
2013 2502444 164
  68%
  71%
  5%
2012 2502444 129
  50%
  52%
  2%
2011 2502444 84
  60%
  61%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 20 5% 10% 55% 15% 10% 5%
2502444 152 1% 1% 9% 31% 55% 2%
2021 7000351 19 21% 16% 47% 11% 5% 0%
2502444 143 0% 2% 22% 28% 47% 1%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 7000351 17 12% 0% 53% 29% 6% 0%
2502444 131 2% 2% 31% 21% 40% 5%
2019 7000351 20 30% 0% 50% 15% 5% 0%
2502444 122 1% 0% 11% 44% 39% 5%
2018 7000351 15 33% 7% 60% 0% 0% 0%
2502444 109 2% 3% 25% 40% 28% 2%
2017 2502444 94 4% 1% 26% 48% 19% 2%
2016 2502444 121 2% 1% 25% 50% 17% 5%
2015 2502444 148 1% 4% 14% 44% 36% 1%
2014 2502444 134 1% 3% 18% 39% 34% 4%
2013 2502444 164 1% 4% 11% 52% 27% 5%
2012 2502444 129 2% 1% 19% 29% 47% 2%
2011 2502444 84 4% 6% 8% 42% 38% 2%