Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 130 73.077% 76.613% 4.615%
2021 141 66.667% 75.806% 12.057%
2020 118 42.373% 54.945% 22.881%
2019 126 78.571% 89.189% 11.905%
2018 100 59% 68.605% 14%
2017 110 71.818% 75.962% 5.455%
2016 122 63.934% 69.643% 8.197%
2015 145 70.345% 76.692% 8.276%
2014 145 66.207% 70.073% 5.517%
2013 142 62.676% 73.554% 14.789%
2012 123 73.984% 83.486% 11.382%
2011 66 75.758% 86.207% 12.121%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 20
  100%
  100%
  0%
2502444 130
  73%
  77%
  5%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2021 7000351 20
  85%
  94%
  10%
2502444 141
  67%
  76%
  12%
1353 64
  0%
  0%
  75%
2020 7000351 16
  100%
  100%
  0%
2502444 118
  42%
  55%
  23%
2019 7000351 20
  100%
  100%
  0%
2502444 126
  79%
  89%
  12%
2018 7000351 14
  100%
  100%
  0%
2502444 100
  59%
  69%
  14%
1353 48
  0%
  0%
  33%
2017 2502444 110
  72%
  76%
  5%
2016 2502444 122
  64%
  70%
  8%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2502444 145
  70%
  77%
  8%
2014 2502444 145
  66%
  70%
  6%
2013 2502444 142
  63%
  74%
  15%
2012 2502444 123
  74%
  83%
  11%
2011 2502444 66
  76%
  86%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 20 30% 30% 25% 15% 0% 0%
2502444 130 1% 2% 14% 57% 22% 5%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 7000351 20 40% 30% 15% 0% 5% 10%
2502444 141 0% 1% 22% 44% 21% 12%
1353 64 0% 0% 0% 0% 25% 75%
2020 7000351 16 25% 31% 38% 6% 0% 0%
2502444 118 3% 3% 14% 24% 35% 23%
2019 7000351 20 30% 10% 45% 15% 0% 0%
2502444 126 1% 2% 16% 59% 10% 12%
2018 7000351 14 43% 29% 29% 0% 0% 0%
2502444 100 0% 4% 15% 40% 27% 14%
1353 48 0% 0% 0% 0% 67% 33%
2017 2502444 110 2% 1% 16% 53% 23% 5%
2016 2502444 122 1% 1% 7% 56% 28% 8%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2502444 145 1% 0% 17% 52% 21% 8%
2014 2502444 145 0% 1% 14% 52% 28% 6%
2013 2502444 142 0% 1% 9% 53% 23% 15%
2012 2502444 123 2% 1% 18% 53% 15% 11%
2011 2502444 66 3% 0% 21% 52% 12% 12%