Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 136 73.529% 75.758% 2.941%
2021 130 75.385% 78.4% 3.846%
2020 153 70.588% 72% 1.961%
2019 165 71.515% 75.641% 5.455%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 18
  83%
  94%
  11%
2502444 136
  74%
  76%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 7000351 20
  95%
  100%
  5%
2502444 130
  75%
  78%
  4%
2020 7000351 20
  100%
  100%
  0%
2502444 153
  71%
  72%
  2%
2019 7000351 22
  100%
  100%
  0%
2502444 165
  72%
  76%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 18 6% 11% 33% 33% 6% 11%
2502444 136 0% 2% 21% 50% 24% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 7000351 20 25% 25% 40% 5% 0% 5%
2502444 130 2% 5% 19% 49% 21% 4%
2020 7000351 20 25% 20% 40% 15% 0% 0%
2502444 153 1% 1% 10% 57% 27% 2%
2019 7000351 22 27% 14% 32% 27% 0% 0%
2502444 165 1% 1% 6% 64% 23% 5%