Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 162 48,148% 53,425% 9,877%
2021 141 56,738% 60,15% 5,674%
2020 152 59,868% 69,466% 13,816%
2019 163 71,779% 84,783% 15,337%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 21
  71%
  79%
  10%
2502444 162
  48%
  53%
  10%
2021 7000351 20
  85%
  89%
  5%
2502444 141
  57%
  60%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 7000351 20
  90%
  90%
  0%
2502444 152
  60%
  69%
  14%
2019 7000351 22
  95%
  95%
  0%
2502444 163
  72%
  85%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 21 5% 10% 19% 38% 19% 10%
2502444 162 0% 1% 7% 40% 42% 10%
2021 7000351 20 10% 10% 25% 40% 10% 5%
2502444 141 1% 1% 12% 42% 38% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 7000351 20 5% 20% 45% 20% 10% 0%
2502444 152 1% 3% 19% 36% 26% 14%
2019 7000351 22 27% 27% 36% 5% 5% 0%
2502444 163 1% 0% 10% 60% 13% 15%