Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 148 45.27% 62.037% 27.027%
2021 142 44.366% 60.577% 26.761%
2020 107 33.645% 60% 43.925%
2019 90 87.778% 92.941% 5.556%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 20
  80%
  80%
  0%
2502444 148
  45%
  62%
  27%
2021 7000351 18
  94%
  94%
  0%
2502444 142
  44%
  61%
  27%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2020 7000351 22
  91%
  95%
  5%
2502444 107
  34%
  60%
  44%
2019 7000351 15
  100%
  100%
  0%
2502444 90
  88%
  93%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 20 10% 0% 25% 45% 20% 0%
2502444 148 1% 1% 9% 31% 28% 27%
2021 7000351 18 6% 22% 50% 17% 6% 0%
2502444 142 1% 0% 6% 37% 29% 27%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 7000351 22 0% 23% 23% 45% 5% 5%
2502444 107 0% 0% 3% 31% 22% 44%
2019 7000351 15 13% 7% 20% 60% 0% 0%
2502444 90 2% 1% 30% 54% 7% 6%