Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 18 94.444% 94.444% 0%
2020 21 100% 100% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 20 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 17
  100%
  100%
  0%
2500149 66
  76%
  77%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 7000050 18
  94%
  94%
  0%
2500149 62
  71%
  72%
  2%
2020 7000050 21
  100%
  100%
  0%
2500149 79
  85%
  86%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000050 17
  100%
  100%
  0%
2500149 58
  79%
  85%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 7000050 20
  100%
  100%
  0%
2500149 54
  81%
  83%
  2%
2017 2500149 64
  91%
  92%
  2%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2016 2500149 58
  62%
  67%
  7%
2015 2500149 47
  53%
  61%
  13%
2014 2500149 37
  51%
  59%
  14%
2013 2500149 30
  70%
  81%
  13%
2012 2500149 31
  77%
  86%
  10%
2011 2500149 27
  85%
  96%
  11%
2010 2500149 24
  75%
  95%
  21%
2009 2500149 30
  73%
  92%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 17 24% 6% 47% 24% 0% 0%
2500149 66 2% 2% 9% 62% 23% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 7000050 18 22% 28% 39% 6% 6% 0%
2500149 62 2% 5% 21% 44% 27% 2%
2020 7000050 21 24% 24% 33% 19% 0% 0%
2500149 79 0% 4% 30% 51% 14% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000050 17 53% 12% 24% 12% 0% 0%
2500149 58 0% 2% 17% 60% 14% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 7000050 20 35% 35% 10% 20% 0% 0%
2500149 54 0% 4% 15% 63% 17% 2%
2017 2500149 64 2% 5% 13% 72% 8% 2%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500149 58 2% 2% 3% 55% 31% 7%
2015 2500149 47 0% 0% 13% 40% 34% 13%
2014 2500149 37 3% 5% 14% 30% 35% 14%
2013 2500149 30 3% 7% 23% 37% 17% 13%
2012 2500149 31 6% 6% 16% 48% 13% 10%
2011 2500149 27 0% 7% 33% 44% 4% 11%
2010 2500149 24 8% 4% 8% 54% 4% 21%
2009 2500149 30 0% 0% 10% 63% 7% 20%