Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 88.235% 100% 11.765%
2021 22 77.273% 100% 22.727%
2020 20 95% 100% 5%
2019 9 100% 100% 0%
2018 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 17
  88%
  100%
  12%
2500258 114
  88%
  98%
  11%
2021 7000501 22
  77%
  100%
  23%
2500258 90
  93%
  100%
  7%
2020 7000501 20
  95%
  100%
  5%
2500258 123
  93%
  98%
  6%
2019 7000501 9
  100%
  100%
  0%
2500258 101
  92%
  100%
  8%
2018 7000501 8
  100%
  100%
  0%
2500258 92
  84%
  95%
  12%
2017 2500258 77
  88%
  99%
  10%
2016 2500258 113
  89%
  98%
  9%
2015 2500258 118
  90%
  99%
  9%
2014 2500258 144
  88%
  98%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 17 0% 0% 76% 12% 0% 12%
2500258 114 1% 4% 68% 16% 2% 11%
2021 7000501 22 5% 27% 41% 5% 0% 23%
2500258 90 0% 6% 77% 11% 0% 7%
2020 7000501 20 5% 20% 65% 5% 0% 5%
2500258 123 2% 3% 63% 24% 2% 6%
2019 7000501 9 11% 22% 44% 22% 0% 0%
2500258 101 1% 29% 42% 21% 0% 8%
2018 7000501 8 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500258 92 1% 5% 52% 25% 4% 12%
2017 2500258 77 1% 3% 75% 9% 1% 10%
2016 2500258 113 4% 7% 54% 25% 2% 9%
2015 2500258 118 2% 4% 68% 16% 1% 9%
2014 2500258 144 5% 3% 58% 22% 1% 10%