Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 92.857% 100% 7.143%
2021 37 100% 100% 0%
2020 32 100% 100% 0%
2019 35 94.286% 100% 5.714%
2018 31 96.774% 100% 3.226%
2017 47 100% 100% 0%
2016 26 100% 100% 0%
2015 30 100% 100% 0%
2014 40 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 28
  93%
  100%
  7%
2502445 2
  50%
  100%
  50%
2021 2501925 37
  100%
  100%
  0%
2502445 3
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 32
  100%
  100%
  0%
2502445 4
  100%
  100%
  0%
2019 2501925 35
  94%
  100%
  6%
2502445 5
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 31
  97%
  100%
  3%
2502445 7
  100%
  100%
  0%
2017 2501925 47
  100%
  100%
  0%
2502445 6
  83%
  100%
  17%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 26
  100%
  100%
  0%
2502445 9
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2501925 30
  100%
  100%
  0%
2502445 10
  100%
  100%
  0%
2014 2501925 40
  100%
  100%
  0%
2502445 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 28 4% 0% 71% 18% 0% 7%
2502445 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2021 2501925 37 3% 8% 62% 27% 0% 0%
2502445 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2020 2501925 32 3% 0% 94% 3% 0% 0%
2502445 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501925 35 0% 3% 91% 0% 0% 6%
2502445 5 20% 0% 80% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501925 31 3% 16% 71% 6% 0% 3%
2502445 7 0% 29% 71% 0% 0% 0%
2017 2501925 47 2% 2% 62% 34% 0% 0%
2502445 6 0% 0% 50% 33% 0% 17%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501925 26 4% 4% 69% 23% 0% 0%
2502445 9 0% 11% 67% 22% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501925 30 3% 13% 70% 13% 0% 0%
2502445 10 10% 10% 60% 20% 0% 0%
2014 2501925 40 3% 3% 78% 18% 0% 0%
2502445 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%