Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 45 88.889% 95.238% 6.667%
2021 98 51.02% 51.02% 0%
2020 94 64.894% 83.562% 22.34%
2019 66 68.182% 70.312% 3.03%
2018 73 76.712% 76.712% 0%
2017 82 75.61% 75.61% 0%
2016 89 70.787% 71.591% 1.124%
2015 100 70% 70% 0%
2014 92 41.304% 54.286% 23.913%
2013 71 70.423% 80.645% 12.676%
2012 80 70% 80% 12.5%
2011 36 75% 79.412% 5.556%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 45
  89%
  95%
  7%
2021 2500897 98
  51%
  51%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500897 94
  65%
  84%
  22%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500897 66
  68%
  70%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500897 73
  77%
  77%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500897 82
  76%
  76%
  0%
2016 2500897 89
  71%
  72%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500897 100
  70%
  70%
  0%
2014 2500897 92
  41%
  54%
  24%
2013 2500897 71
  70%
  81%
  13%
2012 2500897 80
  70%
  80%
  12%
2011 2500897 36
  75%
  79%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 45 2% 0% 22% 64% 4% 7%
2021 2500897 98 1% 5% 27% 18% 49% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500897 94 4% 1% 41% 17% 13% 22%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500897 66 5% 0% 29% 35% 29% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500897 73 1% 1% 32% 42% 23% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500897 82 0% 1% 38% 37% 24% 0%
2016 2500897 89 1% 0% 28% 42% 28% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500897 100 5% 4% 43% 18% 30% 0%
2014 2500897 92 1% 0% 20% 21% 35% 24%
2013 2500897 71 1% 0% 27% 42% 17% 13%
2012 2500897 80 4% 6% 26% 34% 18% 13%
2011 2500897 36 6% 6% 33% 31% 19% 6%